Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Wojewoda Małopolski informuje o możliwości wpisania na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych na podstawie Zarządzenia Wojewody Małopolskiego nr poz. Rej. 480/2017 z 8 listopada 2017 r., Procedura wpisu na listę biegłych i powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego.

Metka i dziennik zmian
2018-09-21 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

Z dniem 22 września 2018 r. wchodzi w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE" (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian
2018-09-21 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" oraz prognozy oddziaływania na środowisko (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

24 września 2018 roku (poniedziałek), w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbędzie się konferencja: „III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity”.

Metka i dziennik zmian
2018-09-20 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁĄKI NOWOHUCKIE" oraz prognozy oddziaływania na środowisko (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI

KONKURSOWEJ na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pn: „Fundusz wkładu własnego”

Metka i dziennik zmian
2018-09-18 sesja RMK CXI

Informuję, że została zwołana CXI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 26 września 2018 roku o godzinie 10:00, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian
2018-09-17 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 17 września do 6 listopada 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

W dniu 12 września 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła 5 uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 3 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 2 uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły w treści komunikatu - link w tytule powyżej.

Metka i dziennik zmian
2018-09-14 Unieważnienie III etapu otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Fundusz wkładu własnego”

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że zarządzeniem nr 2333/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 września 2018 r. unieważniony został III etap otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego w formie wsparcia pn. "Fundusz wkładu własnego".

Metka i dziennik zmian

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 27 września do 6 października 2018 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".

Metka i dziennik zmian
2018-09-11 CXII sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Informuję, że została zwołana CXII sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla wręczenia Brązowego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz dla wręczenia Brązowego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” ruchowi Komitetów Obywatelskich w Krakowie. Uroczysta sesja odbędzie się 3 października 2018 roku o godzinie 13.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian
2018-09-10 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 września do 8 października 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2018-09-07 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PIASTOWSKA II" - Termin składania wniosków do dnia 15 listopada 2018 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, że Gmina Miejska Kraków organizuje XVII edycję Programu Pomocy Lokatorom

Metka i dziennik zmian

Urząd Miasta Krakowa informuje, że każdy właściciel psa zamieszkujący na terenie Krakowa może bezpłatnie oznakować swojego psa.

Metka i dziennik zmian
2018-06-20 Dobry start 300+
Metka i dziennik zmian

Świadczenie wychowawcze 500+

Metka i dziennik zmian

Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Metka i dziennik zmian

Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.