Zobacz też

Pomoc publiczna

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) - wersja skonsolidowana opubl. w Dz. Urz. C 202 z 07.06.2016, str. 47.

Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

 

Z interpretacji powyższego artykułu wynika, że zaklasyfikowanie wsparcia z wykorzystaniem zasobów publicznych (finansowych lub rzeczowych), jako pomocy publicznej wymaga łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

1) wsparcie udzielane jest ze środków państwowych w dowolnej formie;

2) adresatem wsparcia jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą;

3) wsparcie ma charakter selektywny;

4) przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe;

5) wsparcie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

 

Ocena występowania pomocy publicznej w każdym przypadku dokonywana jest w oparciu o powyższe przesłanki. Niespełnienie którejkolwiek z nich powoduje, że wsparcie przy użyciu zasobów publicznych nie stanowi pomocy publicznej.

Dokumentem pomocnym przy dokonywaniu analizy w powyższym zakresie jest Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (Dz. Urz. UE C 262 z 19.7.2016, str. 1), które stanowi podsumowanie praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej oraz orzecznictwa sądów unijnych – jedynych organów, które w sposób wiążący mogą dokonywać wykładni przepisów o pomocy publicznej.

 

 

 

Informacja dla przedsiębiorców dotycząca stosowania ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

 

 

Formy pomocy publicznej

 

Kategorie pomocy publicznej

 

Programy pomocowe w Gminie Miejskiej Kraków

 

 

W Gminie Miejskiej Kraków  pomoc publiczną realizują:

 

 

Wydział Podatków i Opłat (PD)


Wydział Skarbu Miasta (GS)


Wydział Spraw Administracyjnych (SA)


Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów (KM)


Wydział Edukacji (EK)

 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)

 

Wydział Kształtowania Środowiska (WS)

 

Wydział Ds. Jakości Powietrza (JP)

 

Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)

 

Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)

 

Grodzki Urząd Pracy (GUP)

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK)

 

Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)

 

Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)

 

 

Sprawozdania z pomocy publicznej i wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Prezydent  Miasta Krakowa  udzielił pomocy publicznej.

 

 

 

 


Zobacz też informacje na stronie:


Programy miejskie poświęcone wspieraniu przedsiębiorczości.
 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
AGNIESZKA KĘDZIERSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARZENA RADZIKOWSKA
Data wytworzenia:
2006-01-20
Data publikacji:
2006-02-02
Data aktualizacji:
2020-08-21