Programy pomocowe obowiązujące w Gminie Miejskiej Kraków

 

 

Uchwała Nr XXXVII/965/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych.

Dotacja dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą udzielana jest w formule de minimis.

   

Uchwała Nr XXXVI/916/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe.   

Dotacja dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą udzielana jest w formule de minimis.

  

Uchwała Nr XXVIII/719/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Na mocy uchwały podatnicy podatku od nieruchomości mogą korzystać z preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na warunkach wynikajacych z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013, str. 1 ze zm.). 

  

Uchwała Nr XXIV/520/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Dotacja dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą udzielana jest w formule de minimis.

  

Uchwała Nr VI/107/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa na realizację zadań ujętych w Programie wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, przyjętego uchwałą nr LII/976/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r.

Dotacja dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą udzielana jest w formule de minimis.

 

Uchwała Nr CVII/2744/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowa w ramach programu pomocy de minimis.

Na mocy uchwały można ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na warunkach wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24.12.2013, str.1 ze zm.).

 

Uchwała Nr CII/2665/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności (ze zm.).  

Na mocy uchwały można ubiegać się o przyznanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis na warunkach wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24.12.2013, str.1 ze zm.).

 

Uchwała Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych (ze zm.). 

Na mocy uchwały można ubiegać się o przyznanie ulgi stanowiącej: pomoc de minimis  lub  pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie, a w okresie od 13 czerwca do 31 października 2020 r. również o ulgi w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w ramach pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”.

 

Uchwała Nr XVI/188/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ogólnodostępnych parkingów (ze zm.).

Na mocy uchwały podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości maksymalnie przez okres 10 lat. Zwolnienie stanowi pomoc de minimis spełniającą na warunkach wynikajacych z Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24.12.2013, str.1 ze zm.).

 

 

 

Zasady udzielania pomocy de minimis w Gminie Miejskiej Kraków określone zostały ponadto w:

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMY ARCHIWALNE: