Sprawozdania z pomocy publicznej udzielonej przez Prezydenta Miasta Krakowa

 

 

Podmioty udzielające pomocy publicznej zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 708)  są zobowiązane do przedstawiania Prezesowi UOKiK, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie ministrowi właściwemu ds. rolnictwa, sprawozdań o przyznanym wsparciu lub informacji o nieudzieleniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym. Sporządzane sprawozdania służą do opracowania przez Prezesa UOKIiK oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiania Radzie Ministrów sprawozdania zawierającego wyniki monitorowania pomocy publicznej w Polsce jak również do oceny skutków udzielonej pomocy w sferze konkurencji.

 

Obowiązek sprawozdawczy w powyższym zakresie realizowany jest przez podmioty udzielające pomocy w oparciu o przepisy zawarte w następujących aktach prawnych :

 

• Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r.   poz. 1871 z późn. zm.).

 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP (Dz. U. poz. 2520).

 

• Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz. U. z 2017 r. poz. 120 z późn. zm.).

 

 

 

Od dnia 1 stycznia 2011 r. sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej przez Prezydenta Miasta Krakowa są przekazywane za pośrednictwem aplikacji SHRIMP (System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej), służącej do rejestrowania i monitorowania pomocy publicznej i pomocy de minimis innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie.

Sprawozdania z udzielonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie od 2013 roku przekazywane są za pośrednictwem aplikacji SRPP (System Rejestracji Pomocy Publicznej), służacej do rejestrowania i monitorowania pomocy publicznej i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

 
Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Prezydent Miasta Krakowa udzielił pomocy publicznej.


Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na jednostkach samorządu terytorialnego ciąży obowiązek publikowania wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. Obowiązek ten realizowany jest przez Prezydenta Miasta Krakowa od 2006 r.

 

Zasady i sposób podawania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1831/2010 z dnia 28 lipca 2010 r.