1. Konsultacje projektu zmiany uchwały Nr CX/1666/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.    

2. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Las Mogilski"

3. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

4. Konsultacje społeczne Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030

5. Konsultacje społeczne - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

6. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody

7. Konsultacje społeczne - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017

8. Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa - 2016 r.

- załącznik do projektu uchwały

9. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa - 2017 r.

10. Konsultacje w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”

11. Konsultacje społeczne- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018

12. Konsultacje dot. użytku ekologicznego „Dolina Potoku Olszanickiego - Łąki Olszanickie" - luty 2018

13. Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018

14.Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo –krajobrazowego „Bodzów i Góra Św. Anny”

15. Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023”

16. Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącej „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”

17. Konsultacje społeczne dotyczace projektu uchwały  w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek”.

18. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

19.Konsultacje społeczne- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019

20. Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na ternie Gminy Miejskiej Kraków.

21. Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019

22. Ponowne konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019

23. Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji celowej dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych

24. Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

25. Konsultacje społeczne- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020

26. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych.

27.Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020