Dokument archiwalny
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019

WS-08.6344.4.2018.JI

 

OGŁOSZENIE

 

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019

 

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2018r. poz. 2268)

zawiadamiam

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019.

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu.

 

Uwagi i propozycje należy składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Uwagi oraz propozycje zmian do ww. projektu można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze) ,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska os. Zgody 2, 31-949 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=68211

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie:

  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa (w siedzibach os. Zgody 2 i Plac Wszystkich Świętych 3/4),
  • na tablicach ogłoszeń Rad Dzielnicy VIII, XIII,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 Podano do publicznej wiadomości dnia: 4 stycznia 2019 r.

 

Załączniki:

  1. projekt uchwały
  2. uzasadnienie do projektu uchwały

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2019-01-04
Data publikacji:
2019-01-04
Data aktualizacji:
2019-01-04