Dokument archiwalny
Ponowne konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019

WS-08.6344.4.2018.JI

 

OGŁOSZENIE

 

o ponownym podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019

 

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2018r. poz. 2268 ze zm.) zawiadamiam o ponownym podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019.

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu.

 

Uwagi i propozycje należy składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

 

Uwagi oraz propozycje zmian do ww. projektu można wnosić:

  •  na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze) ,
  •  drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska os. Zgody 2, 31-949 Kraków,
  •  drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie:

  1. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa (w siedzibach os. Zgody 2 i Plac Wszystkich Świętych 3/4),
  2. na tablicach ogłoszeń Rady Dzielnicy VIII, XIII,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Załączniki:

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości dnia: 21 marca 2019 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2019-03-21
Data publikacji:
2019-03-21
Data aktualizacji:
2019-03-21