Dokument archiwalny
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji celowej dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych

Ogłoszenie

 Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wraz z Miejskim Centrum Dialogu zapraszają do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 15 maja 2019 r. do 5 czerwca 2019 r.

 

W ramach konsultacji odbędzie się:

 1. otwarte spotkanie z mieszkańcami Krakowa i spółkami wodnymi działającymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków 23 maja 2019 r., godz. 16 – 18 w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (Miejskie Centrum Dialogu) ul. Bracka 10 – sala konferencyjna
 2. dyżur konsultacyjny 3 czerwca 2019 r., godz. 16 – 18 w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (Miejskie Centrum Dialogu) ul. Bracka 10 – sala konferencyjna

 

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne są:

 • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu www.dialoguj.pl
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl
 • w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków, w okresie trwania konsultacji społecznych,
 •  w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków, pokój nr 109 (I piętro), w okresie trwania konsultacji społecznych.

 

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2019 r. w następujący sposób:

 • osobiście w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków,
 • poprzez wysłanie skanu formularza na adres poczty elektronicznej: dialoguj@um.krakow.pl z dopiskiem „konsultacje ws. dotacji dla spółek wodnych”,
 • pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków lub Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków,
 • podczas spotkania konsultacyjnego oraz dyżuru konsultacyjnego.

 

Załączniki:

 1. projekt uchwały
 2. formularz konsultacyjny

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2019-05-08
Data publikacji:
2019-05-08
Data aktualizacji:
2019-05-15