Dokument archiwalny
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020

WS-08.6344.4.2019.JI                                                                                         Kraków, dnia 17.01.2020r.

 

OGŁOSZENIE

 

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020.

 

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2018r.poz. 2268 ze zm.)

 

zawiadamiam


o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020.

 

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym w załączeniu.

 

Uwagi i propozycje można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2020r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w następujący sposób:

  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: ws.umk@um.krakow.pl
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków,
  • dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków;
  • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje”.

 

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie:

  1. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa (w siedzibach os. Zgody 2 i Plac Wszystkich Świętych 3/4),
  2. na tablicy ogłoszeń Rady Dzielnicy XIII,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Załączniki:

  1. projekt uchwały
  2. uzasadnienie do projektu uchwały
  3. formularz konsultacyjny

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2020-01-20
Data publikacji:
2020-01-20
Data aktualizacji:
2020-01-20