Historia sporządzenia planu LEMA - STAW DĄBSKI Logo

Powierzchnia planu - 39,7 ha
Jednostki ewidencyjne: Śródmieście i Nowa Huta
Dzielnice: II Grzegórzki, III Prądnik Czerwony i XIV Czyżyny

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 7 grudnia 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/1286/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LEMA - STAW DĄBSKI" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2016 r., poz. 7756 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 30 grudnia 2016 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "W ramach przedmiotowego obszaru znajdują się tereny wymagające przekształceń zabudowy. Na ww. obszarach, nowe inwestycje powstające w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych, mogą powodować chaos urbanistyczny i prowadzić do obniżenia wartości przestrzeni, dlatego konieczne jest określenie podstaw przestrzennych dla realizacji nowego programu użytkowego. Plan miejscowy umożliwi wykorzystanie potencjału ulicy Stanisława Lema i sąsiadującej hali widowiskowo-sportowej "Kraków Arena" poprzez określenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych a także kształtowanie zabudowy w sposób reprezentacyjny - właściwy dla charakteru miejsca. Z uwagi na złożoność wymienionych powyżej zagadnień przestrzennych dotyczących obszaru "Lema - Staw Dąbski", jedynie plan miejscowy może pozwolić na realizację wizji zawartej w Studium".

W dniu 23 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu (-> Odnośnik do archiwum przeprowadzonych spotkań)

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 31 października 2014 r. (Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2014 r. o wydłużeniu terminu skladania wniosków do planu).
 2. Termin składania wniosków do planu - do 15 grudnia 2014 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 2340/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 września 2015 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 1 września 2015 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 30 października 2015 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 10 listopada do 9 grudnia 2015 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 25 listopada 2015 r.
 8. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 23 grudnia 2015 r.
 9. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r.
 10. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień ustawowych - 22 lutego 2016 r.
 11. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 1 kwietnia 2016 r.
 12. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 12 kwietnia do 11 maja 2016 r.
 13. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonym projekcie planu - 19 kwietnia 2016 r.
 14. Termin składania uwag do ponownie wyłożonego projektu planu - do 25 maja 2016 r.
 15. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 1525/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2016 r.
 16. Przekazanie projektu planu do ponownego opiniowania i uzgodnień ustawowych - 1 lipca 2016 r.
 17. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 5 sierpnia 2016 r.
 18. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 16 sierpnia do 13 września 2016 r.
 19. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 1 września 2016 r.
 20. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu - do 27 września 2016 r.
 21. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 2740/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 października 2016 r.
 22. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 2951/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2016 r.
 23. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektów uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2952/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2016 r.
 24. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 23 listopada 2016 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag dot. projektu planu - Rada podjęła uchwały od Nr LVIII/1175/16 do Nr LVIII/1201/16.
 25. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 7 grudnia 2016 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LIX/1286/16 w sprawie uchwalenia planu.
 26. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 15 grudnia 2016 r., poz. 7756.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(4) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 2951/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2016 r.

DRUK NR 1315:

- w dniu 23 listopada 2016 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu, oraz czytanie i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (druki nr od 1316 do 1342) - Rada podjęła uchwały od Nr LVIII/1175/16 do Nr LVIII/1201/16.
- w dniu 7 grudnia 2016 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LIX/1286/16 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekty uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 2952/2016 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 8 listopada 2016 r. (Druki nr od 1316 do 1342)


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 3209/2016 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 29 listopada 2016 r. (Druk nr 1315)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:


dokument pdf-tekstStenogram z sesji LVIII - 23 listopada 2016 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LIX - 7 grudnia 2016 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK
(3) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY W CZĘŚCI DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 16 sierpnia do 13 września 2016 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 4 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 1 września 2016 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 12 kwietnia do 11 maja 2016 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 19 kwietnia 2016 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie o ochronie danych osobowych

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 listopada do 9 grudnia 2015 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 5 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2015 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(3) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 16 sierpnia do 13 września 2016 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 5 MB)

(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 12 kwietnia do 11 maja 2016 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 5 MB)

(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 listopada do 9 grudnia 2015 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 6 MB)

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(5) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 5 sierpnia 2016 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr CXVII/1857/14 z dnia 8 października 2014 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego II wyłożenia do publicznego wglądu.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu (w zakresie ponownie wykładanym) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 16 sierpnia do 13 września 2016 r. (z wyjątkiem: sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00,
- wtorki: 13:30 - 15:30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Lema - Staw Dąbski" w zakresie wprowadzonych zmian zostanie przeprowadzona w dniu 1 września 2016 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. Józefa Dietla, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2016 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl


Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Rysunek planu (załącznik nr 1 do uchwały) w części wyróżnionej na rysunku kolorem, w zakresie:

1. zmiany przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie MW/U.1;
2. zmiany przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy w terenie MW/U.6;
3. wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej w terenie MW.6;
4. wprowadzenia proponowanych powiązań pieszych (element informacyjny) w terenie KDD.2 i KDD.3;

II. Tekst planu w zakresie:

1. ustaleń ogólnych:
a) wykazu elementów planu oznaczonych na rysunku planu stanowiących ustalenie, tj. uzupełnienia o: „pas zieleni izolacyjnej” (§ 5 ust. 1),
b) ustaleń w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną (§ 12 ust. 6),
c) zasad obsługi parkingowej (§ 13 ust. 7),

2. ustaleń szczegółowych (kształtowanie zabudowy i zagospodarowania terenu):
a) usunięcia zapisów o możliwości lokalizacji wolnostojących obiektów usługowych w terenach MW.6 i MW.7,
b) wprowadzenia nakazu kształtowania pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m, w którym wyklucza się możliwości lokalizacji obiektów kubaturowych w terenie MW.6,
c) usunięcia ustaleń określających maksymalną powierzchnię zabudowy wolnostojących obiektów usługowych dla terenów MW.6 i MW.7,
d) zmiany wskaźnika intensywności zabudowy dla terenu MW/U.6.

oraz niezbędną korektę redakcyjną projektu planu wynikającą z ww. zmian.

(4) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 1 kwietnia 2016 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) a także w związku z uchwałą Nr CXVII/1857/14 z dnia 8 października 2014 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 12 kwietnia do 11 maja 2016 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i 3 maja 2016 r.) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: 13:30 - 15:30,
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Lema - Staw Dąbski" zostanie przeprowadzona w dniu 19 kwietnia 2016 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2016 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 30 października 2015 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr CXVII/1857/14 z dnia 8 października 2014 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 10 listopada do 9 grudnia 2015 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i 11 listopada 2015 r.) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:
- poniedziałki: 13:30 - 15:30,
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 10:00 - 12:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Lema - Staw Dąbski" zostanie przeprowadzona w dniu 25 listopada 2015 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2015 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 listopada 2014 r.

Na odstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz w związku z opublikowanymi w "Gazecie Wyborczej" z dnia 31 października 2014 r. oraz dnia 7 listopada 2014 r. następującymi Ogłoszeniami:

• o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic: Płk. Francesco Nullo - Fabryczna" (Uchwała Nr CXVII/1854/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2014 r.),

• o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski" (Uchwała Nr CXVII/1857/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2014 r.),

• o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grzegórzki - Rejon ulicy Skrzatów" (Uchwała Nr CXIX/1880/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 r.),

zawiadamiam, że zostaje wydłużony termin składania wniosków do ww. planów.


Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2014 r.


Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31 października 2014 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski".


Na odstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr CXVII/1857/14 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski".
Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2014 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LIX/1286/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr LVIII/1201/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 46 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2740/2016 z dnia 14 października 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 3. Uchwała Nr LVIII/1200/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 4 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2740/2016 z dnia 14 października 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 4. Uchwała Nr LVIII/1199/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 12 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 5. Uchwała Nr LVIII/1198/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 6. Uchwała Nr LVIII/1197/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 10 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 7. Uchwała Nr LVIII/1196/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 5 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 8. Uchwała Nr LVIII/1195/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 6 (w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 9. Uchwała Nr LVIII/1194/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 10. Uchwała Nr LVIII/1193/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 11. Uchwała Nr LVIII/1192/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 2 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 12. Uchwała Nr LVIII/1191/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 1 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3, 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 13. Uchwała Nr LVIII/1190/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 30 (w zakresie punktów nr 1b, 1c, 1d, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 oraz częściowo w zakresie punktu nr 9) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 14. Uchwała Nr LVIII/1189/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 29 (w zakresie punktów nr 1, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 5 oraz częściowo w zakresie punktu nr 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 15. Uchwała Nr LVIII/1188/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonych numerami 25, 26, 27 w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 16. Uchwała Nr LVIII/1187/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 24 w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 17. Uchwała Nr LVIII/1186/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 22 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 18. Uchwała Nr LVIII/1185/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 20 (w zakresie punktu nr 3 oraz częściowo w zakresie punktów nr 1 i 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 19. Uchwała Nr LVIII/1184/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 17 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 20. Uchwała Nr LVIII/1183/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonych numerami 11, 12, 13, 14, 21, 23 w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 21. Uchwała Nr LVIII/1182/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 10 (w zakresie punktów nr 1, 2, 5, 6 oraz częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 22. Uchwała Nr LVIII/1181/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 23. Uchwała Nr LVIII/1180/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 6 (w zakresie punktu nr 2 oraz częściowo w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 24. Uchwała Nr LVIII/1179/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 5 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 25. Uchwała Nr LVIII/1178/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 4 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 26. Uchwała Nr LVIII/1177/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktów nr 1 i 4 oraz częściowo w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 27. Uchwała Nr LVIII/1176/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 28. Uchwała Nr LVIII/1175/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 1 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 29. Uchwała Nr CXVII/1857/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 3209/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski" (Druk nr 1315):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 2952/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 3. Zarządzenie Nr 2951/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 2740/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(3) (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 1525/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 7. Zarządzenie Nr 2340/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 347/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski" (Druk nr 1315):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 320/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 46 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2740/2016 z dnia 14 października 2016 r. (Druk nr 1342):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 3. Opinia Nr 319/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 4 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2740/2016 z dnia 14 października 2016 r. (Druk nr 1341):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 4. Opinia Nr 318/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 12 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. (Druk nr 1340):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 5. Opinia Nr 317/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 11 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. (Druk nr 1339):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 6. Opinia Nr 316/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 10 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. (Druk nr 1338):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 7. Opinia Nr 315/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 5 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. (Druk nr 1337):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 8. Opinia Nr 314/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 6 (w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. (Druk nr 1336):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 9. Opinia Nr 313/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. (Druk nr 1335):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 10. Opinia Nr 312/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. (Druk nr 1334):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 11. Opinia Nr 311/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 2 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. (Druk nr 1333):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 12. Opinia Nr 310/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 1 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3, 5) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1525/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. (Druk nr 1332):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 13. Opinia Nr 309/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 30 (w zakresie punktów nr 1b, 1c, 1d, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 oraz częściowo w zakresie punktu nr 9) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (Druk nr 1331):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 14. Opinia Nr 308/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 29 (w zakresie punktów nr 1, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 5 oraz częściowo w zakresie punktu nr 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (Druk nr 1330):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 15. Opinia Nr 307/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonych numerami 25, 26, 27 w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (Druk nr 1329):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 16. Opinia Nr 306/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 24 w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (Druk nr 1328):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 17. Opinia Nr 305/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 22 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (Druk nr 1327):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 18. Opinia Nr 304/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 20 (w zakresie punktu nr 3 oraz częściowo w zakresie punktów nr 1 i 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (Druk nr 1326):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 19. Opinia Nr 303/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 17 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (Druk nr 1325):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 20. Opinia Nr 302/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych częściowo przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonych numerami 11, 12, 13, 14, 21, 23 w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (Druk nr 1324):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 21. Opinia Nr 301/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 10 (w zakresie punktów nr 1, 2, 5, 6 oraz częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (Druk nr 1323):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 22. Opinia Nr 300/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (Druk nr 1322):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 23. Opinia Nr 299/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 6 (w zakresie punktu nr 2 oraz częściowo w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (Druk nr 1321):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 24. Opinia Nr 298/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 5 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (Druk nr 1320):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 25. Opinia Nr 297/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 4 (w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (Druk nr 1319):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 26. Opinia Nr 296/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktów nr 1 i 4 oraz częściowo w zakresie punktu nr 1) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (Druk nr 1318):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 27. Opinia Nr 295/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (Druk nr 1317):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 28. Opinia Nr 294/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski", oznaczonej numerem 1 (w zakresie punktów nr 1, 2, 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 86/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (Druk nr 1316):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 29. Opinia Nr 49/2015 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 29 czerwca 2015 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lema - Staw Dąbski":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip