Sporządzany plan REJON ULICY RAJSKIEJ Logo
 

Powierzchnia planu - 20,9 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica I Stare Miasto

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzi
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 11 kwietnia 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XCIX/2582/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ" - uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Odnośnik do projektustrona bip

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projek ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan obejmuje tereny o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. Obszar planu znajduje się w strefie buforowej UNESCO (która została ustalona w celu ochrony obszaru wpisanego na Listę UNESCO, a w szczególności jego sylwety), stanowi również część obszaru uznanego na mocy Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r. (M.P. Nr 50 poz. 418) – za pomnik historii "Kraków - historyczny zespół miasta" (jednym z celów jego ustanowienia jest zachowanie układu urbanistyczno-architektonicznego śródmiejskiej części Krakowa). Celem planu jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, realizacja zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazowego (krajobrazu miejskiego) w tym ochronę przestrzeni strefy buforowej UNESCO, ochronę sylwety miasta a także ochronę powiązań widokowych pomiędzy kopcami krakowskimi i pomiędzy obiektami fortecznymi. Jest to plan o charakterze ochronnym i porządkującym, mający ważne znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Ukształtowane dzielnice śródmiejskie, których częścią jest obszar planu, skupiają nie tylko funkcje kulturalne, usługowe i administracyjne, ale przede wszystkim koncentrują publiczne życie miasta. Warunkiem funkcjonowania centrum jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także powszechnie akceptowana przez mieszkańców czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i jakość programu usługowego".
W dniu 16 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu - Odnośnik do listy przeprowadzonych spotkańdokument pdf-tekst
Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych