Historia sporządzenia planu MONTE CASSINO - KONOPNICKIEJ Logo
 

Powierzchnia planu - 25,1 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


W dniu 23 kwietnia 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CIII/1578/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MONTE CASSINO - KONOPNICKIEJ" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 7 maja 2014 r., poz. 2559 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 22 maja 2014 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Granice planu miejscowego obejmują obszar ograniczony ulicami: Monte Cassino, Konopnicką, Barską, Dworską oraz Kapelanka. Obszar ten podlega obecnie dynamicznym przekształceniom, w szczególności w rejonie ronda Grunwaldzkiego. Ze względu na swoje śródmiejskie położenie, w bliskiej odległości od Wawelu, Starego Miasta i Kazimierza, tereny te wymagają starannego kształtowania nowej zabudowy, o wysokiej jakości układu urbanistycznego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określi zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uporządkowanie istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, wewnętrzną obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym Miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Odnośnik do listy planów sporządzanychPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip