Obowiązujący plan MONTE CASSINO - KONOPNICKIEJ Logo
 

UWAGA:

1) W dniu 22 maja 2014 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania niewielka część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru UJŚCIE WILGIOdnośnik do planu

2) Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 1278/14) stwierdził nieważność uchwały Nr CIII/1578/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Monte Cassino - Konopnickiej" w zakresie obejmującym działkę nr 73/2 obr. 11 Podgórze w Krakowie.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Orzeczenie jest prawomocne.

 

Powierzchnia planu - 25,1 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR CIII/1578/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MONTE CASSINO - KONOPNICKIEJ" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 maja 2014 r., poz. 2559.

Plan obowiązuje od dnia 22 maja 2014 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 5 MB)
- zaktualizowany zgodnie z wyrokiem WSA z dnia 22 stycznia 2015 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 18 MB)
- uchwalony w dniu 23 kwietnia 2014 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 23 kwietnia 2014 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 maja 2014 r., poz. 2559 - ogłoszenie uchwały Nr CIII/1578/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.

Granice planu miejscowego obejmują obszar ograniczony ulicami: Monte Cassino, Konopnicką, Barską, Dworską oraz Kapelanka. Obszar ten podlega obecnie dynamicznym przekształceniom, w szczególności w rejonie ronda Grunwaldzkiego. Ze względu na swoje śródmiejskie położenie, w bliskiej odległości od Wawelu, Starego Miasta i Kazimierza, tereny te wymagają starannego kształtowania nowej zabudowy, o wysokiej jakości układu urbanistycznego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uporządkowanie istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, wewnętrzną obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym Miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip