Historia sporządzenia planu BIEŃCZYCE - PARK RZECZNY DŁUBNI Logo

Powierzchnia planu - 41,8 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVI Bieńczyce

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 24 kwietnia 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXII/1048/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BIEŃCZYCE - PARK RZECZNY DŁUBNI" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r., poz. 3252 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 15 maja 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Inicjatywa objęcia obszaru "Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni" miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi kontynuację działań planistycznych dla doliny rzeki Dłubni, która na trzech odcinkach objęta jest już obowiązującymi planami miejscowymi, i pozwoli ona na zapewnienie ciągłości systemu zieleni miejskiej w tym rejonie. Poza terenami zielonymi położonymi w systemie parku rzecznego obszar planu obejmuje wschodnią część osiedla Bieńczyce, m.in. tereny ogrodów działkowych. Plan miejscowy poprzez swoje zapisy ma regulować warunki i standardy wykorzystania terenów, zapewnić zachowanie terenów zieleni publicznej, lokalnego gabarytu zabudowy oraz prawidłową obsługę komunikacyjną obszaru z uwzględnieniem odpowiedniej ilości miejsc parkingowych".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 18 listopada 2011 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 23 grudnia 2011 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 1687/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2012 r.
 4. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 28 września 2012 r.
 5. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 9 października do 7 listopada 2012 r.
 6. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 18 października 2012 r.
 7. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 21 listopada 2012 r.
 8. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 3682/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 2012 r.
 9. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 21 grudnia 2012 r.
 10. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 14 stycznia do 11 lutego 2013 r.
 11. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 29 stycznia 2013 r.
 12. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej częśći projektu planu - do 25 lutego 2013 r.
 13. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 581/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2013 r.
 14. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 806/2013 Prezydenta Miasta Krakowa - 26 marca 2013 r.
 15. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 10 kwietnia 2013 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały.
 16. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 24 kwietnia 2013 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LXXII/1048/13 w sprawie uchwalenia planu.
 17. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r., poz. 3252.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(3) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 806/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2013 r.

DRUK NR 1208:
- w dniu 10 kwietnia 2013 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu,
- w dniu 24 kwietnia 2013 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada podjęła uchwałę Nr LXXII/1048/13 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXI - 10 kwietnia 2013 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXII - 24 kwietnia 2013 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY (W CZĘŚCI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 14 stycznia do 11 lutego 2013 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 29 stycznia 2013 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 9 października do 7 listopada 2012 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 6 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 18 października 2012 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 14 stycznia do 11 lutego 2013 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 9 października do 7 listopada 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2012 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 647) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XXVIII/335/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2011 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie zmian wynikających: z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

1. Załącznik nr 1 do uchwały w zakresie wyróżnionym na rysunku kolorem.


2. Tekst planu w zakresie:

1. § 5 ust. 1 pkt 5 ppkt a – dopisanie „MN.14”;
2. § 5 ust. 1 pkt 5 – wykreślenie ppk b i nadanie dotychczasowym podpunktom od c do l nowej numeracji od b do k;
3. § 6 ust. 1 – dopisanie „MN.14” i wykreślenie „MW.1”;
4. § 6 – wykreślenie ust. 3 i nadanie dotychczasowym ust. od 4 do 6 nowej numeracji od 3 do 5;
5. § 8 ust. 1 pkt 2 ppkt a – dopisanie „MN.14” i wykreślenie „MW.1”;
6. § 9 ust. 2 – wykreślenie „E.2” i wpisanie „E.3”
7. § 9 – dopisanie ust. 4 i nadanie dotychczasowemu ust. 4 nowego numeru 5;
8. § 11 ust. 1 pkt 1 – dopisanie „MN.14”;
9. § 18 – wykreślenie w całości ustaleń dla MW.1 i wpisanie nowych ustaleń dla terenu MN.14.


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 14 stycznia do 11 lutego 2013 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, w godzinach pracy Biura.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: od 13:30 do 15:30,
- wtorki, środy, czwartki, piątki: od 8:00 do 10:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni", w zakresie wprowadzonych zmian, zostanie przeprowadzona w dniu 29 stycznia 2013 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Kupiecka, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2013 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 września 2012 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 647) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr XXVIII/335/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2011 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 9 października 2012 r. do 7 listopada 2012 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- wtorki: od 14:00 do 16:00,
- poniedziałki, środy, czwartki, piątki: od 11:00 do 13:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Bieńczyce–Park Rzeczny Dłubni" zostanie przeprowadzona w dniu 18 października 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Dietla, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 18 listopada 2011 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni"
.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr XXVIII/335/11 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni".
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10), lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2011 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LXXII/1048/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr XXVIII/335/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 806/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 2. Zarządzenie Nr 581/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 3. Zarządzenie Nr 3682/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni" i uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag (wyłączona jawność)*


 4. Zarządzenie Nr 1687/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 190/2013 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2013 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni" (Druk nr 1208):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 127/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2012 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Park Rzeczny Dłubni":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryPowrótPowrót do obowiązującej wersji planu  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip