Obowiązujący plan BIEŃCZYCE - SZPITAL Logo
 

UWAGA:

Wyrokiem z dnia 10 lipca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
(sygn. akt: II SA/Kr 269/1) po rozpoznaniu skarg na uchwałę Nr LV/1126/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bieńczyce - Szpital" stwierdził nieważność § 8 ust. 4 zaskarżonej uchwały w zakresie, w jakim uniemożliwia on budowę stacji paliw na działce nr 254 obr. 8 Nowa Huta w Krakowie.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Powyższe orzeczenie nie jest prawomocne.

 

Powierzchnia planu - 50,9 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVI Bieńczyce

LokalizacjaUCHWAŁA NR LV/1126/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BIEŃCZYCE - SZPITAL" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 listopada 2016 r., poz. 6183

Plan obowiązuje od dnia 18 listopada 2016 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 17 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 26 października 2016 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJWEÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 listopada 2016 r., poz. 6183 - ogłoszenie uchwały Nr LV/1126/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w Obserwatorium
Odnośnik do rysunku w Obserwatorium


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW) w Krakowie

Głównym powodem przystąpienia do planu, jest fakt, iż na jego obszarze znajdują się tereny wymagające przekształceń, rewitalizacji i rehabilitacji, wskazane w Studium do objęcia planem miejscowym w pierwszej kolejności, tj. Os. Bieńczyce i Os. Złotej Jesieni. Plan ma zapobiec degradacji osiedli, zabezpieczyć przestrzenie międzyblokowe przed dogęszczeniem zabudowy, stworzyć warunki planistyczne dla zintegrowanych działań rehabilitacyjnych aby w konsekwencji poprawić warunki życia w zabudowie istniejącej.
Plan obejmuje ponadto teren Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera, a także tereny przylegle – osiedle mieszkaniowe powstające przy ul. Gen. L. Okulickiego. Dalszy rozwój tego obszaru wymaga uwzględnienia interesu społeczności lokalnych, poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości terenów zieleni ogólnodostępnej, miejsc parkingowych, podstawowych usług publicznych, podczas gdy zainwestowanie w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy skutkuje nadmiernym dogęszczeniem zabudowy, kosztem przestrzeni publicznych, w tym zielen.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip