KOMUNIKAT O NOWYCH ZASADACH KONTAKTU z MRK w Krakowie

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne związana z pandemią koronawirusa od dnia 18.09.2020 r. do odwołania Punkt Konsultacji Prawych MRK w Krakowie zlokalizowany w boxie nr 49 w Centrum Administracyjnym przy al. Powstania Warszawskiego 10 zostaje zamknięty.

Tożsama uwaga dotyczy dotychczasowych numerów dla uzyskania porady prawnej telefonicznie. Numery 12 616 92 31 oraz 12 616 92 32 nie będą obsługiwane.

 

Z tego samego powodu zostają odwołane wszystkie dyżury prawne pełnione w siedzibach Rad Dzielnic.

 

Porady prawne są aktualnie udzielane:

  • elektronicznie 
  • telefonicznie pod numerami telefonów 12 616 93 60 oraz 12 616 93 70

Telefony są obsługiwane w godzinach pracy UM Krakowa , tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 7.40 do 15.30.

 

Porady są udzielane wyłącznie konsumentom, mieszkańcom powiatu krakowskiego – miejskiego oraz ziemskiego w sporach z przedsiębiorcami.

MRK w Krakowie przypomina o konieczności posiadania potwierdzonego profilu zaufanego w celu złożenia wniosku drogą elektroniczną.

 

Istnieje także możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej:

• pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora,

• w Konsumenckim Centrum E-porad, gdzie eksperci Stowarzyszenia dla Powiatu, Stowarzyszenia Aquila i Stowarzyszenia Euro-Concret udzielają odpowiedzi drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl.  

 

 

 

 

 kontakt:  Jerzy Gramatyka  https://www.bip.krakow.pl/?dok id=44927

 sekretariat: 12 616 93 48

 

Porady przez internet i telefoniczne udzielane są wyłącznie konsumentom (z terenu powiatu krakowskiego), w sporze z przedsiębiorcą.

Konsumentów przyjmują pracownicy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie w siedzibie przy Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, parter, box 49,  

Do Punktu Konsultacji Prawnych można zgłaszać się:

Miejski Rzecznik Konsumentów przyjmuje ponadto:

 

Informacje:

1. Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie udziela pomocy wyłącznie konsumentom, mieszkańcom powiatu krakowskiego. Konsumenci spoza terenu powiatu krakowskiego powinni skontaktować się z właściwym dla ich miejsca zamieszkania rzecznikiem konsumentów, szczegółowe dane dostępne na stronie  www.uokik.gov.pl lub skorzystać z poniższego numeru infolinii konsumenckiej oraz adresu na który można wysyłać zapytania drogą elektroniczną.

 

2. Rzecznik występuje do przedsiębiorcy po uprzednim wyczerpaniu przez konsumenta postępowania reklamacyjnego.

 

3. W razie odrzucenia przez przedsiębiorcę argumentów przedstawionych przez Rzecznika, dla dalszego dochodzenia roszczeń pozostaje konsumentowi droga sądowa.

 

4. Prowadzona przez Rzecznika interwencja w sprawie nie przerywa biegu przedawnienia. Decydując się na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego konsument musi pamiętać, że roszczenia:

    - z tytułu rękojmi za wady rzeczy ruchomych (w tym za wady dzieła) przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia wady, nie wcześniej niż po dwóch latach od wydania zakupionego towaru

    - z tytułu rękojmi za wady nieruchomości przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia wady, nie wcześniej niż po pięciu latach od wydania nieruchomości.

 

5. Miejski Rzecznik Konsumentów nie dysponuje środkami mogącymi zmusić przedsiębiorcę do spełnienia roszczeń konsumenta.

 

6. Rzecznik nie ma możliwości prowadzenia postępowania dowodowego (nie ma uprawnień kontrolnych, możliwości powołania rzeczoznawcy itp.)

 

7. Działania Rzecznika stanowią głównie próbę rozwiązania sprawy w sposób polubowny; podjęcie interwencji nie jest jednak równoznaczne z uznaniem roszczeń konsumenta za słuszne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.

1. Adminsitratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mai: iod@um.krakow.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019  poz. 369) którym jest pomoc w sprawie o ochronę praw konsumenta;

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora;

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

 - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

-  dane przetwarzane są niezgodne z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ale jest niezbędne do występowania do przedsiębiorców w sprawch ochrony praw interesów konsumentów;

9. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie;

10. Konsekwencją niepodania danych osobowych, jak również ich wycofania jest pozostawienie wniosku skierowanego do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie bez dalszego biegu, co jest równoznaczne z zakończeniem sprawy przed tut. Rzecznikiem.

 

 

 Zasady funkcjonowania Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie