Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz 121)- zawiera między innymi: definicję konsumenta (art. 22[1]), uregulowania prawne dotyczące odsetek (art. 359-360), wzorców umowy (384-385), niedozwolonych postanowień umownych (art. 385[1] - 385[3]), umowy przedwstępnej (art. 389 - 390), zadatku (art. 394), prawa odstąpienia od umowy (art. 395), wykonania zobowiązań i skutkach ich niewykonania (art. 450 - 497), sprzedaży na raty (art. 583 - 588), sprzedaży na próbę (art. 592),umowy o dzieło (art. 627 - 646), umowy przewozu (art. 774 - 793).
 2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) - określa obowiązki przedsiębiorcy względem konsumenta zawierającego umowę z konsumentem, zasady zawierania z konsumentem umowy na odległość (także dotyczcej usług finansowych) i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz przesłanki skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od tego rodzaju umów

 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 128)- określa między innymi zasady prowadzenia działalności bankowej oraz tworzenia i organizacji banków.
 4. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 1497)- określa zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł umowę o kredyt konsumencki, przesłanki skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od tego rodzaju umowy oraz obowiązki przedsiębiorcy, który udzielił kredytu konsumenckiego.
 5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873)- określa między innymi zasady świadczenia usług płatniczych oraz wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego.
 6. Ustawa z dnia 18 lipca o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422)- określa między innymi obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377)- określa między innymi zasady i tryb zawierania umów deweloperskich, treść umowy oraz prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej.
 8. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206)- określa nieuczciwe praktyki rynkowe i zasady przeciwdziałania tym praktykom w interesie konsumentów i interesie publicznym.
 9. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1634)- określa warunki rozowju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów, a także uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 10. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094)- określa między innymi wykroczenia przeciwko interesom konsumentów oraz kary za ich popełnienie (art. 133- 138c).
 11. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243)- zawiera między innymi przepisy określające zasady zawierania z konsumentem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnychoraz obowiązki przedsiębiorcy w tym zakresie, a także zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych.
 12. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1445)- wprowadza zmiany dotyczące umów zawieranych z konsumentami, poszerzając zakres ich ochrony.
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja telekomunikacyjna (Dz. U. z 2004 r. Nr 226, poz. 2291)- określa między innymi sposób reklamowania usługi telekomunikacyjnej oraz termin do udzielenia odpowiedzi na reklamację wniesioną do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. 
 14. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1529)- określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych.
 15. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1468)- określa okoliczności, w których powszechną usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego uważa się za niewykonaną, szczegółowe warunki reklamacji oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 16. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 915)- określa zasady zawierania umów o przewóz osób i przesyłek, zasady odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zasady odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźnika.
 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196)- zawiera między innymi przepisy określające zasady zawierania umów o świadczenie usług turystycznych z konsumentami oraz zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
 18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. z 2003 r. Nr 31, poz. 258) - określa terminy wnoszenia reklamacji przez konsumenta w przypadku niezgodności towaru żywnościowego z umową.