BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA VI EDYCJA


 

Konsultacje społeczne dotyczące regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Krakowa ws. Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od 20 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Raport z konsultacji.

 


 

Wyniki ewaluacji VI edycji budżetu obywatelskiego

Zapraszamy do zapoznania się w wynikami badania ewaulacyjnego wdrażania budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

 

 


Wyniki głosowania na projekty w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego:

PROJEKTY O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM

PROJEKTY O CHARAKTERZE DZIELNICOWYM

 


Wykaz projektów, które poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców.

Wykaz punktów głosowania

 


Wyniki weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego

 


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania projektów do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację

W ramach VI edycji budżetu obywatelskiego złożonych zostało łącznie 949 projektów, w tym 224 projekty dotyczące zadań ogólnomiejskich i 725 dotyczące zadań dzielnicowych.

Z wykazem złożonych i zaakceptowanych pod kątem formalnym projektów można zapoznać się na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu pod adresem https://budzet.krakow.pl.

 

19 sierpnia 2019 r. zostaną ogłoszone wyniki weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-prawnej. Wnioskodawcom negatywnie ocenionych projektów przysługiwać będzie prawo do złożenia protestu, na co będą mieli czas od 20 do 26 sierpnia 2019 r.

Do 10 września 2019 r. zostanie ogłoszona lista projektów do głosowania, zaś na wybrane projekty będzie można głosować od 28 września do 7 października 2019 r.

 


Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Konsultacje społeczne trwały od 4 lutego do 1 marca 2019.

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych 

 


Dokumenty budżetu obywatelskiego


 

Protokoły z posiedzeń Rady Budżetu Obywatelskiego

 
Protokoły ze spotkań konsultacyjnych dot. rozpatrywania protestów


 

 

 


 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA VI EDYCJA


Realizacja zadań VI edycjiBUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA V EDYCJA

 

Realizacja zadań V edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA IV EDYCJA

 

Realizacja zadań IV edycji 

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA III EDYCJA

 

Realizacja zadań III edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA II EDYCJA

 

Realizacja zadań II edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA I EDYCJA

 

Realizacja zadań I edycji