BUDŻET OBYWATELSKI IV EDYCJA


 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym z ewaluacji procesu wdrażania IV edycji budzetu obywatelskiego miasta Krakowa.

 

RAPORT 


Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich przewidzianych do realizacji w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego.WYKAZ PROJEKTÓW

 


 

WYNIKI GŁOSOWANIA

 


Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami losowania numerów projektów, które będą poddane pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

 


Wyniki weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego

 

Zapraszamy do zapoznania się w wynikami weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego.

 

WYNIKI WERYFIKACJI

 

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Załącznik do uchwały XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dn. 16 grudnia 2015 r.), w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu.

Protest w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomość wyników weryfikacji, tj. do 7 czerwca br.:

• Mailowo na adres budzetobywatelski@um.krakow.pl;

• Osobiście w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS), os. Centrum C 10, pok. 106;

• Osobiście na dziennikach podawczych Urzędu Miasta Krakowa.

 

Od 7-9 czerwca organizowane będą spotkania konsultacyjne z udziałem:

• wnioskodawcy (bądź osoby przez niego upoważnionej) i

• jednostki dokonującej oceny prawnej wniosku i

• przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego.

O dokładnym terminie i miejscu rozpatrywania protestu zainteresowane osoby będą informowane w osobnej korespondencji.

 

UWAGA!

Losowanie numerów projektów poddanych pod głosowanie nastąpi dopiero po zakończeniu procedury rozpatrywania protestów! Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowania 12 czerwca.

 

 


 

Wykaz punktów głosowania w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego


Głosowanie w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego odbędzie się w dniach 17-30 czerwca 2017 r.

 

Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem papierowych kart głosowania, jak również poprzez platformę internetową dostępną pod adresem www.budzet.krakow.pl.

 

Wykaz punktów głosowania, w których możliwe będzie oddanie głosu za pomocą karty papierowej możliwy jest do pobrania TUTAJ.

 

W miejscach opisanych w wykazie, gdzie w kolumnie „dostęp do komputera dla mieszkańców” jest napisane „TAK”, możliwe jest głosowanie również za pośrednictwem platformy internetowej.

 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację

 

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic oraz budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego jest wspólny i przypada na dni od 1-31 marca 2017 r.

 

Na podstawie uchwały nr LXIII/1407/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa przeznaczono 10.000.000 zł.
 

Dokumenty budżetu obywatelskiego


Protokoły z posiedzeń Rady Budżetu Obywatelskiego

Realizacja zadań IV edycji

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA III EDYCJA

 

Realizacja zadań III edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA II EDYCJA

 

Realizacja zadań II edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA I EDYCJA

 

Realizacja zadań I edycji