BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTĄŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 7 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY

 

1. Wymagania formalne  
Kandydat:

1. Posiada obywatelstwo polskie;

2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

3. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

4. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie;

5. Posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze sprawami kadrowymi.

 2. Wymagania dodatkowe 1. Doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych w jednostkach oświatowych; 2. Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy - Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ubezpieczeniach społecznych; 3. Biegła znajomość pakietu biurowego MS Office; 4. Biegła znajomość programów w zakresie spraw kadrowych ZSZO, SIO . 5. Znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); 6. Obowiązkowość, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy; 7. Samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.  

  3. Zakres obowiązków 1. Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie ze stosownymi przepisami - Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela,

2. Obsługa programu Kadry w ZSZO,

3. Przygotowywanie i wprowadzanie danych do SIO,

4. Przygotowanie umów dla nauczycieli i pracowników,

5. Przygotowanie świadectw pracy i dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,

6. Prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników,

7. Prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników placówki,

8. Sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników na rentę lub emeryturę,

9. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,

10. Przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

11. Inne sprawy związane z pracownikami szkoły oraz emerytami AiO,

12. Przyjmowanie wniosków w  ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

13.Prowadzenie czynności kasjerskich .

4. Warunki pracy i płacy: 1. stanowisko: sekretarz szkoły

2. zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu - planowane od 1 października  2019 r.;

3. umowa na okres próbny, w perspektywie umowa na czas nieokreślony;

4. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 936)

5. Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny z opisem przebiegu pracy zawodowej;

2. kserokopie świadectw pracy;

3. kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach; 6. oryginał kwestionariusza osobowego;

7. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. 9. własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)

10. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: sekretarz szkoły należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 (sekretariat, w godzinach 7.30 – 14.30) lub drogą pocztową na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w 30-638 Kraków ul. Czarnogórska 14 w terminie do dnia 27 września 2019 r, liczy się data wpływu do szkoły.

2. Aplikacje, które wpłyną do szkoły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3. Osoby które spełnią wymogi formalne, będą informowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

7. Ilość etatów

Zatrudnienie w wymiarze pełny etat - planowane od 1 października 2019 r.  Klauzula Informacyjna 

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) niniejszym informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych- e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji, a podstawą są przepisy prawa pracy. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

6. Jednocześnie informuję, iż ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz ich sprostowania, a w sytuacji uznania, iż zachodzi taka konieczność ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Administrator informuje, iż nie planuje przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane zostały zebrane.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

8. Ilość etatów 1 etat