BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie


DYREKTOR ZARZĄDU TRANSPORTU PUBLICZNEGO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Specjalista w Dziale Organizacji Transportu – 1 etat

(Nr ref. 21-19)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek transport;

c) staż pracy co najmniej 3 lata,

d) prawo jazdy kat. B (czynne).

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie w zakresie przeprowadzania analiz funkcjonowania transportu zbiorowego, analiz badań jakościowych w transporcie zbiorowym, opracowywania układu linii transportu zbiorowego, opracowywania i budowy rozkładów jazdy dla pojazdów komunikacji miejskiej.

b) znajomość systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie i Aglomeracji Krakowskiej;

c) znajomość topografii miasta,

d) znajomość programów: Visum, BusMan,

e) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy o transporcie drogowym,

- Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

- Ustawy o drogach publicznych,

- Ustawy prawo o ruchu drogowym,

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

- Ustawy o samorządzie gminnym,

- Ustawy o pracownikach samorządowych,

f) ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe z tematyki Transportu,

g) znajomość struktury oraz statutu ZTP w Krakowie,

h) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,

i) znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

j) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach trudnych, umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole.

 

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) realizacja niezbędnych zadań w celu prawidłowego funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie;

b) opiniowanie koncepcji, projektów i warunków w zakresie transportu zbiorowego oraz lokalizacji przystanków;

c) przygotowywanie projektów organizacji ruchu w zakresie funkcjonowania linii komunikacji miejskiej (zwłaszcza w zakresie lokalizacji przystanków);

d) prowadzenie strony internetowej w aspekcie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;

e) przygotowywanie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;

f) współpraca przy dostosowywania siatki połączeń do aktualnych potrzeb;

g) prowadzenie korespondencji w zakresie Działu w tym rozpatrywanie skarg i zgłaszanych wniosków.

 

5. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) miejsce pracy: Dział Organizacji Transportu, Kraków, ul. Wielopole 1;

d) opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie związana z realizacją zadań wynikających z zakresu obowiązków (w tym udział w spotkaniach i naradach, prowadzenie samochodu),

e) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3 800 zł do 4 300 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat + premia uznaniowa, zgodnie z regulaminem wynagradzania ZTP;

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy;

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) w przypadku posiadania: kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1 , 31-072 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 21-19" - w terminie do dnia: 20.09.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZTP. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZTP.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-8605.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

Dyrektor

Łukasz Franek

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-10-04 15:41:27
SEBASTIAN KOWAL
 Edycja
2019-10-04 15:40:39
SEBASTIAN KOWAL
 Edycja
2019-10-02 09:40:42
SEBASTIAN KOWAL
 Edycja
2019-09-27 10:46:39
SEBASTIAN KOWAL
 Edycja
2019-09-27 10:45:46
SEBASTIAN KOWAL
 Edycja
2019-09-05 15:25:50
SEBASTIAN KOWAL
 Edycja
2019-09-05 15:15:26
SEBASTIAN KOWAL
 Publikacja