BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie,

ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Specjalista w Zespole Organizacyjno Administracyjnym – 1 etat

(Nr ref. 40-ZZM-2019)

 

 

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub zarządzanie ;

c) Staż pracy: min. 4 lata w tym 2 lata w administracji;

d) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (drukarka, ksero, skaner, komputer itp.)

e) Dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office

f) Czynne prawo jazdy kat. B.

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów z zakresu:

-Ustawy o kodeksie postępowania administracyjnego

-Ustawy o samorządzie gminnym

-Ustawy o ochronnie danych osobowych

-Ustawy o pracownikach samorządowych

b) Umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi

c) Umiejętność sporządzania pism, protokołów notatek

d) Wysoka kultura osobista i umiejętność reprezentowania urzędu w kontaktach z petentami

e) Dyspozycyjność

f) Znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz podstawowych zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu,

g) Umiejętność pracy w zespole,

h) Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją zadań i czasu,

i) Umiejętność dobrej organizacji pracy nad wieloma projektami jednocześnie,

 

 

UAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Obsługa kancelaryjna ZZM w zakresie poczty przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej

b) Kompleksowa obsługa klienta zewnętrznego (wydawanie procedur oraz wniosków, pomoc przy wypełnianiu wniosków, przyjmowanie oraz wstępna weryfikacja pism, udzielanie informacji dotyczących statusu danej sprawy).

c) Obsługa sekretariatu (organizacja pracy Dyrektora, prowadzenie kalendarza spotkań oraz przypominanie o zbliżających się terminach spotkań i narad, sporządzanie raportów, dbanie o właściwy obieg i przechowywanie dokumentów;

d) Redagowanie pism urzędowych, protokołów i notatek ze spotkań;

e) Współpraca z komórkami merytorycznymi ZZM oraz UMK.

f) Prowadzenie i aktualizacja baz danych zawierających całą dokumentację (wnioski, pisma, sprawy itp.) wpływającą do ZZM od wnioskodawców (petentów) wraz

z cyfrowym jej skanowaniem oraz elektronicznym repozytorium;

g) Obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;

h) Obsługa poczty elektronicznej;

i) Terminowe wykonywanie powierzonych zadań zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego;

j) Sporządzanie raportów z pracy Punktu Obsługi Klienta

k) Nadzór nad przemieszczaniem wyposażenia;

l) Aktualizowanie wykazów wyposażenia pokoi zgodnie z księgami inwentarzowymi,

m) Wnioskowanie o likwidację środka trwałego do Komisji Likwidacyjnej.

n) Prowadzenie ewidencji magazynowej odzieży ochronnej i służbowej pracowników.

o) Analiza, ewidencjonowanie i zaspakajanie potrzeb komórek organizacyjnych ZZM w zakresie zakupów koniecznych dla właściwego ich funkcjonowania oraz standardów prawidłowej obsługi mieszkańców

p) Opracowywanie i realizacja potrzeb w zakresie obsługi poligraficznej ZZM, zapewnienie, ewidencja i wydzielanie druków ścisłego zarachowania i

q) Wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonego.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia.

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie Zarządu.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 2 800,00 do 3 800,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7.) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.


8.) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację

„Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 40-ZZM-2019" – w terminie do dnia:23.09.2019 r.

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 18 874, 12 20 18 859

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor

 

Piotr Kempf

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru