BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie


DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Inspektor w Pracowni Projektowej – 1 etat

(Architekt)

 

(Nr ref. 33-ZZM-2019)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Wykształcenie wyższe magisterskie: architektura i urbanistyka;

c) Staż pracy – min. 2 lata, w tym doświadczenie zawodowe w zakresie wyuczonego zawodu: architektura, architektura i urbanistyka,– min. 2 lata doświadczenia;

d) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość MS Office, Internetu;

e) Dobra znajomość oprogramowania CAD;

f) Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.

g) Znajomość nomenklatury – architektoniczno- budowlanej.

h) znajomość procedur administracyjnych w zakresie architektury i budownictwa

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) uprawnienia do projektowania w specjalności: architektonicznej,

b) doświadczenie w zakresie projektowania przestrzeni publicznej, parki, zieleńce, obiekty budowlane i budynki o prostej konstrukcji

c) czynne prawo jazdy kat. B;

d) Umiejętność spranego korzystania z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o drogach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, Ustawa Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych,, Prawo o ruchu drogowym, Prawo ochrony środowiska, w szczególności: Rozporządzenie w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

f) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej, architektoniczno-budowlanej, geologicznej;

g) znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu;

h) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów i ich stosowania;

i) umiejętność pracy w zespole;

j) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku w tym test z umiejętności obsługi programów wspomagających projektowanie np. CAD.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• Przygotowanie inwestycji w zakresie remontów i modernizacji oraz budowy obiektów budowlanych na terenach zieleni publicznej.

• Prowadzenie procesu inwestycyjnego do przekazania placu budowy;

• Kontrola i nadzór prac budowlano-remontowych;

• Prowadzenie procedur związanych z rozliczeniem zrealizowanego zadania;

• Opiniowanie i uzgadnianie zadań inwestycyjno-remontowych;

• Planowanie i przygotowywanie projektów inwestycyjnych i remontów;

• Współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków;

• Udział w spotkaniach z mieszkańcami, radnymi, władzami miasta oraz współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej, a także z organizacjami społecznymi w zakresie wynikającym z obowiązków służbowych.

• Nadzorowanie i weryfikacja projektów będących w opracowaniu przez podmioty zewnętrzne.

• Współudział w projektowaniu architektonicznym obiektów budowlanych oraz ich przestrzennego otoczenia na każdym etapie powstawania dokumentacji, jej uzgadniania, prowadzenie dokumentacji procesu administracyjnego oraz przetargowego na wykonanie robót budowlanych pod kierownictwem Głównego Architekta

• Opracowywanie dokumentacji projektowych dla robót budowanych remontów, rozbiórek, inwentaryzacji, obiektów budowlanych na terenach zieleni miejskiej, pod kierownictwem Głównego Architekta

• Opracowywanie standardów dokumentacji projektowych.

• Współpraca z urzędami oraz instytucjami w zakresie uzgodnień projektowych, uzyskiwania decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód, opinii niezbędnych do realizacji inwestycji.

• Wykonywanie wizji terenowych.

• Współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków

• Udział w spotkaniach z mieszkańcami, radnymi, władzami miasta oraz współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej, a także z organizacjami społecznymi w zakresie wynikającym z obowiązków służbowych

• Redagowanie pism.

• Archiwizacja dokumentacji

• Opracowywanie standardów dokumentacji.

• Współudział w przygotowywaniu dokumentacji projektowych/ przetargowych.

• Monitorowanie procesu projektowego na każdym etapie jego powstawania oraz uzgadniania.

• Przygotowywanie ofert, monitorowanie rynku w zakresie współpracy z podwykonawcami branżowymi.

• Przygotowywane materiałów przetargowych do zamówień publicznych.

 

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia.

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 3 000,00 zł do 4000,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a)kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7.) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.


8.) Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 33-ZZM-2019" – w terminie do dnia: 08.07.2019 r.

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 18 874, 12 20 18 859

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor

 

Piotr Kempf

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru