BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTA W DZIALE INFRASTRUKTURY TELETECHNICZNEJ
(NR REF. ZDMK-90/2019)


 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe techniczne: elektryczne, elektroenergetyczne lub automatyka, elektronika, informatyka, telekomunikacja;

c) staż pracy: minimum 3 lata przy wykształceniu średnim,

minimum 2 lata przy wykształceniu wyższym;

d) świadectwo kwalifikacji SEP do 1 kV w zakresie dozoru lub eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych;

e) czynne prawo jazdy kat. B.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) preferowane doświadczenie zawodowe w utrzymaniu/budowie/projektowaniu infrastruktury technicznej - elektrycznej lub infrastruktury teletechnicznej;

b) znajomość zagadnień technicznych z zakresu sieci pasywnych światłowodowych;

c) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym;

- Ustawa o drogach publicznych;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

- Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawa o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

d) znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office, obsługa programów CAD;

e) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej;

f) znajomość struktury oraz statutu ZDMK w Krakowie;

g) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Nadzór i kontrola nad utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej infrastruktury i urządzeń tunelu tramwajowego pod Dworcem Głównym;

b) Nadzór i kontrola nad utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej urządzeń sygnalizacji świetlnych, stacji pogodowych, systemów bezpieczeństwa ruchu, światłowodów, kamer Systemu Sterowania Ruchem, Tablic Informacji Pasażerskiej oraz Tablic Informacji Drogowej TRAX;

c) Współpraca z TAURON S.A. w zakresie dostawy energii elektrycznej;

d) Przeprowadzanie przeglądów urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz innych powierzonych systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

e) Weryfikacja merytoryczna faktur dotyczących sygnalizacji świetlnych oraz innych powierzonych systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

f) Prowadzenie korespondencji w przedmiocie powierzonych zadań.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3600,00 zł do 4100,00 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat + premia uznaniowa + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, uprawnienia (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 90-19" - w terminie do dnia: 15.11.2019r.

 

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.