BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO INSPEKTOR W DZIALE UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY TOROWEJ I ENERGETYCZNEJ
(NR REF. ZDMK-77/2019)


 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe techniczne z zakresu: elektroenergetyki trakcyjnej;

c) posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacji SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV lub wyższym;

d) staż pracy: min. 3 lata przy wykształceniu średnim,

- min. 1 rok przy wykształceniu wyższym.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) prawo jazdy kat. B;

b) doświadczenie w pracy w utrzymaniu sieci trakcyjnych (tramwajowych lub kolejowych);

c) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej;

d) znajomość oprogramowania typu CAD, EDiOM;

e) znajomość przepisów z zakresu:

- Prawo energetyczne;

- Ustawa o drogach publicznych;

- Ustawy prawo budowlane;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

f) znajomość prawa miejscowego GMK;

g) znajomość wytycznych niezbędnych przy projektowaniu dróg;

h) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej;

i) znajomość struktury oraz statutu ZDMK w Krakowie;

j) znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office;

k) umiejętność pracy w zespole;

l) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) nadzór i kontrola nad utrzymaniem tramwajowej sieci trakcyjnej oraz systemów napędów elektrycznych i instalacji ogrzewania zwrotnic;

b) objazdy w terenie i ocena stanu technicznego powyższej infrastruktury;

c) kontrolowanie, dokonywanie odbiorów robót i rozliczanie wykonania prac w ramach zawartych umów;

d) weryfikacja ilościowa oraz zatwierdzanie kosztorysów za wykonane roboty;

e) współpraca z innymi Działami w zakresie opiniowania projektów technicznych, planowania modernizacji i remontów infrastruktury wskazanej w pkt 1 oraz przygotowania materiałów dla wszczęcia procedury przetargowej i udzielenia zamówienia.

 

5. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej, Kraków os. Złotej Jesieni 14;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3200 zł do 3800 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat + premia uznaniowa + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, uprawnienia (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 77-19" - w terminie do dnia: 27.09.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru