BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

referent

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie min. średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia

21 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1282,),

b) znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,

c) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników

samorządowych, ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych

osobowych, RODO,

d) doświadczenie w pracy biurowej.

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) sumienność, dokładność,

d) odporność na stres,

e) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

f) znajomość obsługi internetu oraz programów komputerowych: Word, Excel.

3. Zakres obowiązków:

a) prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

b) prowadzenie rejestru zawieranych umów,

c) rozliczanie stanu ilościowego i wartościowego znaczków pocztowych, biletów MPK,

d) dokonywanie zapotrzebowania oraz sporządzanie miesięcznych rozliczeń biletów MPK i znaczków pocztowych,

e) opracowywanie projektów pism,

f) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,

g) obsługa centrali telefonicznej, faxu,

h) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora,

i) sporządzanie comiesięcznych sprawozdań dla sądów w zakresie osób odbywających karę w ramach prac społecznie -użytecznych.

4. Warunki płacy i pracy:

a) pierwsza umowa na czas określony,

b) wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. 2018 poz. 936.).

5. Wymagane dokumenty:

a) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

b) CV, list motywacyjny,

c) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

e) klauzula informacyjna,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – dot. kandydata, któremu zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 2 lipca 2020 roku w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 lub wysłać pocztą na adres :

Dom Pomocy Społecznej

ul. Łanowa 41, 30-725 Kraków

 

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS przy ul. Łanowej 41.

 

7. Ilość etatów: 1

Nabór składa się z dwóch etapów :

- selekcji wstępnej (analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym),

- selekcji merytorycznej (rozmowa kwalifikacyjna).

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w sekretariacie DPS w Krakowie ul. Łanowa 41.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 ;

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne urzędnicze stanowisko pracy;

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

4. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane: 1 miesiąc po zakończeniu rekrutacji.

5. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

5. W przypadku przetwarzania danych osobowych , na które wyrażona została przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , Kodeks pracy art. 221 , ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000z późn. zm.)

8. Pani/ Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@dpslanowa41.pl.