BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41


OGŁOSZENIE

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41

poszukuje kandydata na wolne stanowisko :

opiekun medyczny

 

1. Wymagania niezbędne:

a) Świadectwo potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna medycznego, dyplom w zawodzie

b) Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

2. Wymiar czasu pracy – pełny etat.

 

3. Praca w godzinach: 7.00-15.00

 

4. Miejsce wykonywania pracy : Dom Pomocy Społecznej w Krakowie.

ul. Łanowa 41.

 

5. Ilość etatów - 1

 

 

Dokumenty (list motywacyjny, CV) należy składać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 lub mailowo na adres sekretariat@dpslanowa41.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 ;

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy;

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

4. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane: 1 miesiąc lub do zakończenia rekrutacji .

5. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

5. W przypadku przetwarzania danych osobowych , na które wyrażona została przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , Kodeks pracy art. 221 , ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000z późn. zm.)

8. Pani/ Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@dpslanowa41.pl.

 

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru