Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41
Dokument archiwalny

Misja i cele Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41

Dom Pomocy Społecznej jest jednostką stacjonarną pobytu stałego, zapewniającą całodobową opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi. Dom zapewnia zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych w formach i w zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb, na poziomie obowiązującego standardu.
W Domu utworzone są zespoły opiekuńczo-terapeutyczne składające się z pracowników, do których m.in. należy opracowanie oraz wspólna z mieszkańcem realizacja indywidualnych planów wsparcia.
Organizacja i zasady działania Domu uwzględniają stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców.
W Domu działa wybierana przez mieszkańców Rada Mieszkańców, której zadaniem jest współpraca z Dyrektorem i pracownikami Domu w celu doskonalenia form zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz pogłębiania więzi społecznych w placówce.

Głównymi celami realizowanymi przez pracowników Domu są:

a/ prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 323 osób, przy ul. Łanowej 41 w Krakowie

b/ racjonalne wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na ochronę osób nie mogących samodzielnie funkcjonować w środowisku, wymagających pomocy osób drugich w formie instytucjonalnej;

c/ realizacja usług oferowanych osobom niepełnosprawnym, w tym otwarcie się na potrzeby środowiska, rzeczywistą integrację z nim oraz świadczenie usług na rzecz środowiska;

d/ funkcjonowanie Domu poprzez angażowanie pracowników w proces planowania i realizacji zadań - zwiększenie ich odpowiedzialności za efekty podejmowanych działań;

e/ realizacja przez Dom funkcji zastępczej domu rodzinnego dla mieszkańców, zapewniając im jednocześnie możliwie najpełniejszą opiekę, aktywizację i rehabilitację;

f/ pełne respektowanie przez Dom podstawowych wartości ludzkich: godności, niezależności, intymności, rozwoju, bezpieczeństwa i rzeczywistej integracji ze środowiskiem.

Wymienione powyżej cele główne Domu osiągane są poprzez realizowanie szczegółowych zadań.

Są nimi:

 • wnikliwa analiza potrzeb mieszkańców oraz ich diagnoza
 • usamodzielnianie mieszkańców Domu we wszystkich sferach ich funkcjonowania na miarę możliwości psychofizycznych
 • aktywizowanie mieszkańców Domu poprzez proponowanie, motywowanie i wspieranie różnych form aktywności, zainteresowań, funkcji i zajęć podejmowanych przez mieszkańców
 • ochrona godności, praw mieszkańców oraz ich dóbr osobistych
 • współdziałanie w procesie adaptacji mieszkańców do życia w nowym środowisku
 • zaspakajanie potrzeb mieszkańców, ich samorealizacji oraz zapewnienie im wielopłaszczyznowego rozwoju i niezależności
 • towarzyszenie interwencją, pomoc w przeżywanych kryzysach
 • uczestniczenie i wspieranie w procesie leczenia i rehabilitacji mieszkańców
 • psychoedukacja, wzmacnianie postaw dbałości o własne zdrowie mieszkańca oraz zapobieganie chorobom i ich nawrotom współpraca z instytucjami działającymi w szerokiej sieci pomocy społecznej oraz innym wspierającymi działalność placówki
 • planowanie i zabezpieczanie badań, konsultacji, zabiegów lekarskich mieszkańcom Domu oraz realizacja procesu leczenia i rehabilitacji
 • podnoszenie jakości życia i poprawa funkcjonowania społecznego mieszkańców
 • tworzenie przyjaznej atmosfery wzajemnej akceptacji, zaufania, poczucia bezpieczeństwa oraz tworzenia tradycji Domu
 • utrzymanie budynków i zapewnienie wyżywienia mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej
 • kontynuacja prowadzenia placówki i realizacji zadań Domu.

W swej pracy dążymy do:

 • wspierania, a nie wyręczania;
 • wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością;
 • normalizacji ich życia;
 • rzeczywistej integracji i reintegracji ze środowiskiem.

Szacunek dla osób po kryzysach, z zaburzeniami psychicznymi, stanowi autentyczną wartość moralną i postawę w naszej placówce.