BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55


Projekt „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE UL. KRAKOWSKA 55

ogłasza nabór NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Psycholog w ramach

Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób

z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 

a. spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),

b. wykształcenie wyższe psychologiczne na kierunku psychologia – jednolite pięcioletnie studia magisterskie,

c. minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,

d. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a. znajomość następujących aktów prawnych:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506),

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),

- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.),

b. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność realizowania zadań pod presją czasu.

 

3. Zakres obowiązków:

 

a. diagnozowanie osób z niepełnosprawnościami celem opracowania indywidualnych planów wsparcia,

b. diagnozowanie okresowe celem poznania postępów czynionych przez osoby niepełnosprawne i ewentualnego skorygowania indywidualnych planów wsparcia,

c. wsparcie psychologiczne, w tym prowadzenie treningów kompetencji społeczno-psychologicznych, rozwiązywania problemów i konfliktów,

d. pobudzanie do podejmowania aktywności,

e. prowadzenie poradnictwa psychologicznego,

f. prowadzenie terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej,

g. współpraca z rodzinami osób niepełnosprawnych,

h. wsparcie i poradnictwo psychologiczne na rzecz rodzin osób niepełnosprawnych,

i. opracowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej uczestników projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

j. wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, poleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

4. Warunki pracy i płacy

 

a. umowa o pracę na czas określony (pierwsza umowa o pracę z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 1.600,00 – 1.900,00 zł brutto (przy zatrudnieniu na 1/2 etatu,

wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 800,00 – 950,00 zł brutto (przy zatrudnieniu na 1/4 etatu,

c. inne elementy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej.

 

„Łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie”.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a. CV i list motywacyjny,

b. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

c. dokumenty poświadczające staż pracy,

d. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e. oświadczenie o niekaralności,

f. zaakceptowana tj. podpisana Informacja dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 dotycząca przetwarzania danych osobowych w trakcie niniejszej rekrutacji. Formularz informacji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów :

 

Wskazane w pkt 5 dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej, 31-066 Kraków ul. Krakowska 55 w terminie do 9 grudnia 2019 roku do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Psycholog w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana za pośrednictwem strony Biuletynu Informacji Publicznej

o adresie: www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy

ul. Krakowskiej 55.

 

7. Ilość etatów :

 

½ etatu lub 1/4 etatu

 

Dom Pomocy Społecznej w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 3,17% zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej .

 

 

Projekt „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Informacja dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55.

 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@dpskrakowska.krakow.pl

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.). W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.

 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy RODO.

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.

 

Potwierdzam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

 

 

 

 

 

……………………………………………….

 

Miejscowość, data, czytelny podpis

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru