Archiwum BIP MJO - Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. St. Wiechowicza
Dokument archiwalny

Rekrutacja

Zapraszamy kandydatów w wieku 7 do 16 lat

(przedział wiekowy zależny od cyklu nauczania - szczegóły na stronie Edukacja).

 

Zapraszamy również dzieci w wieku 4 - 6 lat do Działu Wychowania Przedszkolnego.

Zapisy rozpoczną się we wrześniu 2019 r.

 

Egzaminy wstępne dla kandydatów chętnych do podjęcia nauki w szkole w roku szkolnym 2019/2020 odbędą się w dniach od 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) do 12 czerwca 2019 r. (środa)

w siedzibie szkoły przy ul. Pilotów 51.

 

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 1

im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie

na rok szkolny 2019/2020

 

Informacje ogólne

 

Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie kształci muzycznie dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w soboty przed południem. Nauka w szkole trwa 6 lat w cyklu 6-letnim lub 4 lata w Cyklu 4 letnim

 

O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 7 do 9 lat.

 

O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 10 do 16 lat

 

W szkole odbywają się lekcje gry na następujących instrumentach:

 

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH

 

 • Skrzypce
 • Altówka.
 • Wiolonczela,
 • Kontrabas,
 • Harfa
 • Gitara

 

SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH

 

 • Flet
 • Obój
 • Klarnet
 • Saksofon
 • Fagot
 • Trąbka
 • Waltornia
 • Puzon
 • Perkusja
 • Akordeon

 

SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH

 

 • Fortepian
 • Klawesyn

 

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie kandydata do kształcenia w Szkole składają podanie o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem osobowym do dnia 7 06 2019 r.
 2. Do podania należy bezwzględnie dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na instrumencie. Druk podania z kwestionariuszem osobowym jest dostępny na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły. Wnioski niekompletne tzn. bez w/w zaświadczenia i złożone po terminie nie będą przyjmowane.
 3. Badanie predyspozycji w bieżącym roku szkolnym odbywać się będzie w dniach 10 – 12 czerwca 2019 r. Indywidualny termin (dzień i godzinę) badania predyspozycji kandydata ustala się w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów.
 4. W podaniu należy podać instrument, na którym kandydat chciałby się uczyć, ,można wskazać ewentualny drugi instrument lub skorzystać z porady komisji rekrutacyjnej w kwestii wyboru instrumentu.
 5. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie badania predyspozycji muzycznych. Badanie predyspozycji odbywa się indywidualnie i jest oceniane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne.
 6. Kandydat ma za zadanie wykazać się predyspozycjami w zakresie:
 • umiejętności zaśpiewania przygotowanej przez siebie piosenki
 • słuchu muzycznego,
 • harmonicznego,
 • pamięci muzycznej,
 • poczucia rytmu.
 • warunków manualno-psychofizycznych do nauki gry na wybranym bądź proponowanym instrumencie
 • zdolności koncentracji oraz reagowania na polecenia przeprowadzającego badanie predyspozycji muzycznych.
 1. Kandydaci oceniani są przez Komisję wg skali ocen 0 – 25 pkt. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata w miarę posiadanych przez szkołę miejsc.
 2. Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki egzaminu wstępnego w terminie 7 dni od daty jego zakończenia.
 3. Wyniki są ogłaszane w formie dwóch list wywieszonych w szkole:
 • Listy zakwalifikowanych
 • listy niezakwalifikowanych

 

 

 

 

Egzamin do klasy wyższej niż pierwsza.

 

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Rodzice kandydata zobowiązani są przed złożeniem Wniosku zgłosić się do sekretariatu w celu indywidualnych konsultacji z dyrekcją.

 

Kandydat do klasy wyższej zdaje egzamin kwalifikacyjny z przedmiotów teoretycznych oraz instrumentu głównego.

 

Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy wyższej niż pierwsza jest wykazanie się podczas egzaminu kwalifikacyjnego wiedzą i umiejętnościami określonymi w programie nauczania tutejszej szkoły dla klasy poprzedniej.

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata do danej klasy, na dany instrument.

 

Termin składania Wniosków: od 27 marca do 07 czerwca 2019 r.

 

 

kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej 

 

kwestionariusz kandydata do klasy wyższej