BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza

Szkoła Podstawowa nr 36
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO referent ds administracyjnych
(NR REF. SP36-2/2019)


 
1. Wymagania formalne

1) Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.),

2) Wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 i 2437) w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienia niżej wymienionego warunku:

-posiada wykształcenie co najmniej średnie o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na danym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe

1) Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prawa oświatowego, prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,

2) Znajomość obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (moduł majątek) oraz sprawozdawczości oświatowej (SIO),

3) Biegła obsługa programów komputerowych ( pakiet Microsoft Office),

4) Kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami,

5) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia,

6) umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań,

7) Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

 

3. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie ewidencji majątku szkoły w ZSZO.

2. Obsługa programu ZSZO w udostępnionych modułach,

3. Przeprowadzanie inwentaryzacji oraz kasacji składników majątku szkoły i druków ścisłego zarachowania w sposób określony w odrębnych przepisach.

4. Prowadzenie wszystkich spraw związanych z Zamówieniami Publicznymi zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych,

5. Ewidencja i prowadzenie umów z zewnętrznymi kontrahentami.

6. Przygotowywanie i opisywanie i przekazywanie do księgowości do rozliczenia faktur, rachunków, itp.

7. Przygotowywanie i wprowadzanie danych do SIO dot. spraw gospodarczo - majątkowych.

8. Współpraca z Głównym Księgowym szkoły.

 

4. Warunki pracy i płacy:

-Oferta pracy od dnia 1 października 2019 r.

-zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu

-wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 i 2437) oraz ,

-miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Mazowiecka 70, Kraków

 

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny i CV

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3) osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia:

3.1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3.2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, dodatkowe uprawnienia i odpowiedni staż pracy (oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),

3.3. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3.4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

3.5. zaświadczenie o niekaralności

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane w pkt 1 i 2 dokumenty należy przesłać na adres sp36@sp36.pl, dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej nr 36 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30 lub przesłać pocztą na adres Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Mazowiecka 70, 30-019 Kraków, w terminie do dnia 13 września 2019 r. Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór – na stanowisko referenta”.

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Kraków

Dokumenty osób nie zatrudnionych w wyniku konkursu do odbioru w terminie 30 dni.

Po tym terminie zostaną zniszczone.

 

7. Ilość etatów  0,5
 
8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO informujemy:

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, ul. Czarnogórska 14 30-638

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Wielopole 17, 33-332 Kraków, adres e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem, w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji .

4) Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5) Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w placówce.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

a) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

b) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

c) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

d) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

e) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 5 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10) Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru