BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie


MCOO-KD.1110.4.2020

 

 

 

DYREKTOR MCOO w KRAKOWIE

 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. merytorycznych w Dziale Programów Zewnętrznych w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie. Ilość etatów 1.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1 spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

2. wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne, administracja,

3. minimum 4 letni staż pracy w tym minimum 2 lata doświadczenia w realizacji/koordynacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. znajomość bieżących wytycznych w zakresie realizacji projektów unijnych,

2. wiedza na temat form wsparcia realizowanych w projektach,

3. umiejętność przygotowania i prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami projektowymi,

4. umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych związanych z realizacją projektów np. SL2014,

5. przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

6. przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i określenie wartości szacunkowej dla zamówień udzielanych na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

7. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, biegła znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel oraz Internet.

8. gotowość do poszerzania swojej wiedzy i nabywania nowych umiejętności,

9. dyspozycyjność, otwartość na nowe zadania zawodowe.

10. umiejętność pracy w zespole o charakterze projektowym, umiejętność realizacji zadań pod presją czasu,

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy 1 etat,

2) płaca zasadnicza z przedziału od 4000,00 do 4500 + dodatek za wieloletnia pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat, oraz inne składniki o których mowa w regulaminie wynagradzania,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, a następna na czas realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

4) miejsce pracy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCOO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi działaniami projektowymi w zakresie merytorycznym i administracyjnym oraz kontrola zgodności z przyjętym harmonogramem i budżetem projektu, w tym w zakresie terminowości i rzetelności sporządzania wszelkiej sprawozdawczości w części merytorycznej oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji projektu i jej prawidłowej archiwizacji,

2. przygotowywanie i prowadzenie sprawozdawczości w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 tj. postępu rzeczowego realizacji projektu, wskaźników produktu i rezultatu, bazy monitorowania uczestników projektu, bazy personelu oraz zamówień publicznych,

3. monitorowanie przepisów i wytycznych mających wpływ na prawidłowe rozliczanie projektów,

4. inicjowanie i opracowywanie wytycznych i procedur niezbędne do właściwej realizacji zadań,

5. zbieranie i uaktualnianie harmonogramów zajęć poszczególnych form wsparcia, przesyłanie ich na bieżąco do Instytucji pośredniczącej RPO WM – należy przez to rozumieć Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, dla prawidłowego przebiegu realizacji projektu, w tym zebranie protokołów rekrutacji oraz deklaracji i oświadczeń uczestników projektu,

6. przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro zgodnie z Regulaminem Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne na dostawy i usługi o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych),

7. przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i określenie wartości szacunkowej dla zamówień udzielanych na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

8. dbałość o prawidłową promocję projektu oraz nadzór nad oznakowaniem pomieszczeń, sprzętu itp., zgodnie z Wytycznymi obowiązującymi w umowie partnerskiej,

9. prowadzenie rejestrów i dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w projekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych - RODO,

10. zapewnienie właściwego wewnętrznego przepływu informacji, mającego wpływ na zakres, cele, czy rezultaty projektu,

11. realizacja zapisów umowy o dofinansowanie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: specjalista ds. merytorycznych w MCOO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Centrum (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 31 marca 2020 r liczy się data wpływu do MCOO.

 

9. Aplikacje, które wpłyną do MCOO niekompletne lub po określonym wyżej terminie

n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

10. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Centrum – (I piętro) oraz na stronie internetowej MCOO w Krakowie.

11. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, adres e-mail: iodmcoo@mcoo.krakow.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem

w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia

i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru