PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ARCHITEKTA SYSTEMU W CENTRUM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ UMK (1 ETAT)
(NR REF. 8-IT-2020)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1.Wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: Informatyka lub Nauki Fizyczne lub Matematyka lub Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika lub Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.

c) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość BPMN/UML.

b) Znajomość podstawowych zagadnień związanych z inżynierią wymagań oraz wiedza na temat REST, SOAP.

c) Bardzo dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji: Word, Excel, poczty elektronicznej i Internetu.

d) Znajomość języka SQL.

e) Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

f) Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001:2007).

g) Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

h) Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, nastawienie na rozwój.

i) Doświadczenie w zakresie zbierania i analizy wymagań biznesowych aplikacji i interfejsów integracyjnych oraz projektowania systemów informatycznych.

j) Doświadczenie w zakresie udziału w projektach związanych z wdrażaniem i integracją systemów informatycznych.

k) Doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji analityczno-projektowej lub technicznej.

l) Doświadczenie w zakresie przetwarzania danych i w pracy z bazami danych (ORACLE, MySQL, MSSQL, PostgreSQL).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Współpraca analityczna z właścicielami procesów biznesowych przy wdrażaniu nowych rozwiązań oraz we wskazanych przypadkach przy modyfikacjach istniejących w tym zbieranie i analiza wymagań biznesowych oraz technicznych związanych z budową i rozwojem systemów, aplikacji i rozwiązań IT.

b) Udział w tworzeniu dokumentacji analityczno-projektowej.

c) Analizowanie wpływu proponowanych zmian i rozwiązań na istniejące systemy i projekty.

d) Identyfikowanie ryzyk związanych z przyjętą architekturą i technologią.

e) Identyfikacja wymagań dotyczących środowiska sprzętowego, infrastruktury i oprogramowania.

f) Udział w projektowaniu architektury rozwiązań systemowych w zakresie nowych składników oraz we wskazanych przypadkach przy modyfikacjach istniejących.

g) Udział we wdrażaniu nowych składników oraz we wskazanych przypadkach przy modyfikacjach istniejących.

h) Udział w realizacji zadań w zakresie budowy rozwiązań zapewniających spełnianie wymagań. bezpieczeństwa i wydajności, w tym współpraca z innymi komórkami przy doborze technologii, produktów i narzędzi.

i) Udział w prowadzeniu ewidencji interfejsów wymiany danych pomiędzy SI UMK a systemami zewnętrznymi.

j) Nadzór nad przepływem danych w ramach SI GMK.

k) Współpraca lub udział w zarządzaniu bazą konfiguracji systemu.

l) Udział we wskazanych przez Dyrektora Centrum, jego zastępców i kierownika referatu projektach realizowanych w UMK, zgodnie z Systemem Zarządzania Projektami UMK.

m) Przygotowywanie dokumentacji oraz udział w procedowaniu zamówień publicznych – we współpracy z pozostałymi komórkami merytorycznymi Centrum w zakresie realizowanych zadań.

n) Współpraca z innymi komórkami Centrum, komórkami organizacyjnymi UMK, Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego UMK.

o) Opracowywanie, dokumentowanie i wdrażanie standardów dla potrzeb utrzymania i rozwoju SI UMK w zakresie działania referatu.

p) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

4.Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Analityk lub Starszy Analityk.

d) Miejsce pracy: Centrum Obsługi Informatycznej – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 4.000,- do 5.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: tak, jeśli zajdzie taka potrzeba (udział w spotkaniu, analiza potrzeb Wydziałów, itp.)

b) Dyspozycyjność – tak, jeśli zajdzie taka potrzeba.

c) Inne: praca zazwyczaj siedząca przed komputerem i przy telefonie, udział w spotkaniach w różnych lokalizacjach UMK, możliwość szkoleń, możliwa rotacyjna praca zdalna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 19.07.2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 23 lipca 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne