PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE ADMINISTRATOR - BAZ DANYCH W REFERACIE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (1 ETAT)
(NR REF. 6-IT-2020)

 

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1.Wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie:

Wykształcenie wyższe z zakresu następujących dyscyplin naukowych: informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka lub matematyka lub nauki fizyczne.

lub

Wykształcenie wyższe z zakresu dowolnych dyscyplin naukowych oraz doświadczenie zawodowe minimum 1 rok w charakterze informatyka w zakresie administrowania serwerami lub bazami danych potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

lub

Wykształcenie wyższe z zakresu dowolnych dyscyplin naukowych oraz studia podyplomowe z zakresu dyscyplin wymienionych w pkt 1.

c) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Praktyczna znajomość oraz umiejętność administrowania systemami zarządzania baz danych Oracle i/lub PostgreSQL oraz znajomość języka zapytań SQL.

b) Praktyczna znajomość oraz umiejętność administrowania systemami operacyjnymi z rodziny Linux.

c) Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

d) Doświadczenie zawodowe w charakterze informatyka lub administratora w zakresie administrowania (zarządzania) systemami baz danych lub systemami serwerowymi potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

e) Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001).

f) Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.

g) Posiadanie certyfikatów z zakresu administracji i konfiguracji serwerów lub systemów zarządzania baz danych.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

  

3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Zarządzanie bazami danych (Oracle i/lub PostgreSQL) oraz serwerami i usługami Linux (Centos/Red Hat Enterprise).

b) Dla usług i serwerów wskazanych w ramach zakresu czynności:

a. utrzymanie Systemu Informatycznego UMK,

b. zarządzanie umowami serwisowymi i licencjami,

c. zarządzanie schematami i dokumentacją,

d. zarządzanie awariami.

c) Planowanie rozbudowy i rozwoju Systemu Informatycznego UMK

d) Udział w projektach.

 

4.Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Administrator / Starszy Administrator.

d) Miejsce pracy: Wydział Informatyki – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 4.000,- do 5.250,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: nie

b) Dyspozycyjność: tak jeśli zajdzie taka potrzeba

c) Inne: W ramach wykonywanych zadań oferujemy udział w wielu, dynamicznie rozwijających się projektach, możliwość rozwoju wiedzy oraz posiadanych umiejętności, również poprzez specjalistyczne szkolenia zewnętrzne, możliwość pracy w środowisku nowoczesnych technologii klasy Enterprise. Zespół administratorów zarządza środowiskiem sieciowym, serwerowym i bazodanowym, składającym się ze sprzętu renomowanych producentów.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 10 czerwca 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 19 czerwca 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej i Sali Dietla, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru