PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (1 ETAT)
(NR REF. 4-IT-2020)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1.Wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie:

wyższe: Astronomia lub Informatyka lub Nauki Fizyczne lub Matematyka lub Automatyka lub Elektronika i Elektrotechnika lub Informatyka Techniczna lub Telekomunikacja

 lub

 wyższe z doświadczeniem zawodowym: min. 2 lata w charakterze informatyka w zakresie wdrażania systemów informatycznych, administrowaniem aplikacjami lub programowania potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

c) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość języka SQL.

b) Bardzo dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji: Word, Excel, MS Project, poczty elektronicznej i Internetu.

c) Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001:2007).

d) Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

e) Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

f) Doświadczenie w zakresie udziału w projektach związanych z wdrażaniem i administrowaniem aplikacjami oraz integracją systemów informatycznych.

g) Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.

h) Doświadczenie w zakresie przetwarzania danych i w pracy z bazami danych (ORACLE, MySQL, MSSQL, PostgreSQL).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Zarządzanie aplikacjami oraz nadzór nad przepływem danych w ramach systemu informatycznego.

b) Zbieranie i analiza wymagań biznesowych oraz technicznych związanych z budową i rozwojem systemów, aplikacji i rozwiązań IT.

c) Udział w planowaniu kierunków rozwoju systemu informatycznego, zmian architektonicznych i technologicznych.

d) Koordynacja lub udział we wdrażaniu nowych aplikacji i modułów integrujących aplikacje w Urzędzie Miasta Krakowa.

e) Przygotowywanie, prowadzenie dokumentacji oraz udział w procedowaniu zamówień publicznych jak również przygotowywanie, negocjowanie i procedowanie umów i zleceń – we współpracy z pozostałymi komórkami merytorycznymi Wydziału w zakresie realizowanych zadań.

f) Przygotowywanie standardów oraz norm technicznych i jakościowych dla aplikacji.

g) Współpraca z innymi Użytkownikami systemu informatycznego SI UMK.

h) Współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi oraz firmami zewnętrznymi w zakresie rozwoju systemu informatycznego UMK.

i) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

4.Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Administrator / Starszy Administrator.

d) Miejsce pracy: Wydział Informatyki – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 4.000,- do 5.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: tak jeśli zajdzie taka potrzeba na terenie miasta Krakowa.

b) Dyspozycyjność: tak jeśli zajdzie taka potrzeba

c) Inne: W ramach wykonywanych zadań oferujemy: udział w wielu dynamicznie rozwijających się projektach, możliwość rozwoju oraz posiadanych umiejętności m.in. poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, możliwość pracy w środowisku nowoczesnych technologii, dużą samodzielność, a w szczególności ciekawa, pełna wyzwań praca.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 3 marca 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 10 marca 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Wydziału IT pok. 324 III p., ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków (wejście od ul. Zacisze 2, domofon – Wydział Informatyki).

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru