PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZBYWANIA LOKALI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (1 ETAT)
(NR REF. 3-GS-2020)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: geodezyjne, prawnicze.

c) Co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi.

b) Znajomość ustawy o własności lokali.

c) Znajomość Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań.

d) Znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

e) Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

f) Znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

g) Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie.

h) Umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska.

i) Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami lub szacowania nieruchomości.

j) Orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające możliwości wykonywania czynności na danym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie postępowań dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz nieruchomości wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

b) Opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa oraz projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawach należących do zakresu działania Referatu

c) Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma stron.

d) Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, skargi, wnioski.

e) Przygotowywanie wniosków o opinie kierowanych do innych komórek organizacyjnych UMK i jednostek gminnych.

f) Badanie i analiza treści ksiąg wieczystych.

g) Zamawianie i odbiór kopii dokumentów zgromadzonych w zbiorze ksiąg wieczystych oraz składanie wniosków i odbiór odpisów z ksiąg wieczystych.

h) Przeprowadzanie wizji i rozpraw w terenie.

i) Gromadzenie materiału dokumentacyjnego w wyżej wymienionych sprawach, w tym dokumentacji prawno-geodezyjnej.

j) Przyjmowanie i udzielanie informacji stronom.

k) Przygotowywanie i podpisywanie protokołów rokowań w sprawach z zakresu działania Referatu: sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz nieruchomości wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

l) Zawieranie umów notarialnych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz nieruchomości wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

m) Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

n) Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

o) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału, jego zastępców i kierownika referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Skarbu Miasta – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Kasprowicza 29

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: przeprowadzanie/udział w wizjach terenowych w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 16 lutego 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 10.00 Sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru