PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD XI DO XVIII UMK (1 ETAT) WYDZIAŁ EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI
(NR REF. 1-EW-2020)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

b) obywatelstwo polskie,

c) wykształcenie wyższe,

 

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

a) Znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

b) Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

c) Znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

d) Umiejętność interpretacji ww. przepisów.

e) Znajomość zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.

f) Znajomość obsługi komputera w zakresie edytora WORD i EXCEL.

g) Doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z dochodzeniem należności.

h) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1. Prowadzenie działań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych stanowiących dochód budżetu Miasta Krakowa, w szczególności:

a) prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu podatków

i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania, określania i pobierania oraz innych należności, także wynikających wprost z przepisów prawa, przy zastosowaniu wszystkich środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości,

b) stosowanie środków egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczącym należności pieniężnych, wymienionych w art. 1a pkt 12 a) ustawy

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości,

c) pozyskiwanie informacji o majątku, źródłach dochodu, miejscach zamieszkania/siedzibie, prowadzeniu działalności zobowiązanych, w celu ukierunkowania egzekucji,

d) przygotowywanie pism do uczestników postępowania egzekucyjnego, organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych, także innych podmiotów, z żądaniem udzielenia informacji

i wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji,

e) wydawanie postanowień w przypadkach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w toku prowadzonego postępowania,

f) kwalifikowanie spraw do umorzenia postępowania egzekucyjnego,

g) przygotowanie akt egzekucyjnych i wysyłanie ich do naczelników urzędów skarbowych, wg właściwości miejscowej,

h) współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej,

i) analizowanie skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych i podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zaległości.

2. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Wydziału, Zastępcę Dyrektora Wydziału, Kierownika Referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : młodszy referent, referent, podinspektor

d) miejsce pracy: Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji,

e) siedziba Wydziału: Kraków, ul. Powstania Warszawskiego 10,

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000 zł do 3.500 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy

o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Możliwość pracy w terenie.

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 16 lutego 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 21 lutego 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną

na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru