PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ROZWOJU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO GMK W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (1 ETAT)
(NR REF. 1-IT-2020)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1.Wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie: minimum średnie i 3 lata stażu pracy lub wyższe.

c) Minimum roczny staż pracy w zakresie serwisu sprzętu informatycznego, bezpośredniego wsparcia użytkowników systemów informatycznych, ewidencji licencji.

d) Spełnienie wymagań  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych (standardy, serwis urządzeń, znajomość rynku) oraz zagadnień ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.

b) Znajomość regulacji zarządzania gospodarowania mieniem w jednostkach samorządu publicznego.

c) Dobra znajomość pakietu MS OFFICCE w szczególności WORD i EXCEL .

d) Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji.

e) Znajomość systemów operacyjnych stacji roboczych.

f) Znajomość podstaw zarządzania ryzykiem w zakresie IT.

g) Innowacyjne i kreatywne podejście.

h) Dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania i eksploatacji zasobami teleinformatycznymi(np. kwalifikacje E12).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

  

3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie ewidencji licencji i praw autorskich na programy komputerowe funkcjonujące w SI UMK, w tym w zakresie zgodnym z instrukcją gospodarowania składnikami majątkowymi w UMK.

b) Prowadzenie ewidencji:

a. zasobów IT zarządzanych przez inne komórki organizacyjne UMK funkcjonujące w SI UMK

b. zapotrzebowania na elementy infrastruktury IT UMK.

c) Zarządzanie bazą informacji o SI UMK, w tym przygotowywanie zbiorczych materiałów informacyjnych i sprawozdawczych dotyczących pracy Wydziału.

d) Nadzór nad zapisami standardami dla usług IT w zakresie sprzętu komputerowego i licencji na oprogramowanie.

e) Koordynacja wskazanych zakupów standardowych.

f) Udział w komisjach przetargowych w zakresie zadań wskazanych do koordynacji w Wydziale.

g) Współkoordynacja zadań związanych z realizacją Gminnych Polityk, Strategii itp. W zakresie dotyczącym Wydziału, w tym analiza ryzyk operacyjnych i strategicznych.

h) Sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji prowadzonych zadań.

i) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców.

 

4.Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko Informatyk.

d) Miejsce pracy: Wydział Informatyki – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.800,- do 4.600,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Dyspozycyjność - tak jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 10 lutego 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 17 lutego 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru