PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE ZASTĘPCA DYREKTORA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK (1 ETAT)
(NR REF. 1-BM-2020)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze.

c) Co najmniej 5 letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

d) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, w tym:

a. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

b. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

c. Znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;

d. Znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

e. Znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

f. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

g. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

h. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

i. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej;

j. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

b) Znajomość struktury Urzędu Miasta Krakowa.

c) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na ww. stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Nadzorowanie oraz koordynowanie całości spraw związanych z opracowywaniem budżetu Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, dokonywaniem zmian w budżecie Miasta, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zmian w planie finansowym, przygotowywaniem informacji i sprawozdań z wykonania budżetu, a także opracowywaniem procedur dotyczących planowania, zmian w budżecie Miasta i WPF oraz sprawozdawczości.

b) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UMK, jednostkami organizacyjnymi GMK oraz z innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań.

c) Nadzór nad dyscypliną pracy pracowników bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych.

d) Uczestnictwo w sesjach Rady Miasta i komisjach w niezbędnym zakresie.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Zastępca Dyrektora Wydziału

d) Miejsce pracy: Wydział Budżetu Miasta – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym z przedziału 7.000 zł do 8.500 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, prawo do dodatku specjalnego zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Krakowa. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Dyspozycyjność.

  

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 27 stycznia 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 30 stycznia 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru