PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ W WYDZIALE STRATEGII, PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
(NR REF. 6-SI-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Co najmniej 6 - miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, działaniach controlingu, zarządzania projektami lub nadzoru właścicielskiego.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość podstaw przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych, ustawy o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców oraz praktyczna umiejętność ich interpretacji.

b) Umiejętności z zakresu analizy sprawozdań finansowych, oceny kondycji finansowej spółki, analizy kosztów i oceny efektywności działań.

c) Znajomość podstaw procesu inwestycyjnego, znajomość zagadnień z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowlanego, rewitalizacji, gospodarowania nieruchomościami.

d) Znajomość metodyk zarządzania projektami (np. PRINCE 2®, PMBOK®, Agile PM).

e) Orientacja w zakresie zapisów dokumentu Strategia rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030, w tym orientacja w zakresie projektów i przedsięwzięć strategicznych realizowanych w Gminie Miejskiej Kraków.

f) Znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych a także spółek Gminy Miejskiej Kraków i zakres ich podstawowego działania.

g) Znajomość języka angielskiego.

h) Ukończone studia wyższe w zakresie ekonomii lub prawa.

i) Potwierdzony zaświadczeniami udział w seminariach i szkoleniach w zakresie zagadnień ujętych w pkt a-c wymagań dodatkowych.

j) Znajomość lub / i doświadczenie w zakresie metodyk zarządzania projektami: PRINCE 2®, PMBOK®, Agile PM potwierdzone certyfikatem, referencjami itp.

k) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

stanowisko ds. nadzoru merytorycznego nad Agencją Rozwoju Miasta Inwestycje sp. z o.o.:

 

a) Monitorowanie planów zadań i projektów strategicznych powierzanych spółce uchwałą Rady Miasta Krakowa, w tym: „Kraków Wesoła”, „Kraków Aiport Balice” oraz „Kraków Nowe Miasto Płaszów – Rybitwy”.

b) Monitorowanie i ewaluacja zadań i projektów strategicznych realizowanych przez spółkę ARM Inwestycje, w tym Etapów, Zadań, Kamieni Milowych, ocena zarządzania ryzykami związanymi z realizacją projektów, ocena i opiniowanie odbioru produktów częściowych i produktów końcowych projektów.

c) Analiza, ocena i opiniowanie sytuacji finansowej spółki dla potrzeb okresowych informacji (analiz, opracowań i innych dokumentów) i wniosków na temat funkcjonowania spółki.

d) Weryfikacja i opiniowanie dla Komitetu Sterującego / Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju dokumentacji projektowej, w tym np. Dokumentów Inicjujących Projekty (DIP), w tym ich Uzasadnienia Społeczno – Ekonomicznego oraz Planów Projektów, Kart Projektów (KP), przygotowywanie decyzji zezwalających na realizację projektów i ich etapów z uwzględnieniem zapisów Strategii Rozwoju Krakowa 2030.

e) Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje, skargi oraz interpelacje radnych, posłów i senatorów RP dotyczących realizacji projektów strategicznych.

f) Opracowywanie, weryfikacja, publikacja i aktualizacja danych w systemach informatycznych wspierających realizację projektów strategicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

w zakresie realizowanych zadań.

g) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału oraz bezpośredniego przełożonego.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent, Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

b) Dyspozycyjność.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 8 stycznia 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 13 stycznia 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru