PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
(NR REF. 11-OC-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie:

- wykształcenie wyższe: bezpieczeństwo narodowe lub obronność lub bezpieczeństwo wewnętrzne lub zarządzanie kryzysowe,

LUB

- wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu: bezpieczeństwo narodowe lub obronność lub bezpieczeństwo wewnętrzne lub zarządzanie kryzysowe.

c) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dział VII.

b) Znajomość przepisów ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.

c) Znajomość przepisów ustawy o stanie wyjątkowym.

d) Znajomość przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa.

e) Znajomość przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

f) Znajomość przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.

g) Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

h) Znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym.

i) Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, dotyczących nakładania świadczeń osobistych na rzecz obrony.

j) Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umożliwiającego pracę na w/w stanowisku.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Realizacja zadań związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

b) Planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych.

c) Udział w opracowaniu „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Krakowa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” i jego cykliczna aktualizacja.

d) Koordynacja działań i monitorowanie przestrzegania przepisów o stanie wyjątkowym i wojennym.

e) Współudział w organizacji i utrzymywaniu w gotowości do działania Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Krakowa oraz stanowiska kierowania w zapasowym miejscu pracy.

f) Współudział w organizacji i koordynowaniu pracy Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Krakowa.

g) Realizacja zadań zawartych w „Planie Akcji Kurierskiej Miasta Krakowa”.

h) Prowadzenie postępowań w sprawie reklamowania osób od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

i) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępcę i kierownika referatu.

  

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko urzędnicze.

d) Miejsce pracy: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: os. Zgody 2, Kraków.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200 zł do 4.000 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Dyspozycyjność.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 5 stycznia 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 13 stycznia 2020 roku o godz. 10.00 - Sala Portretowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru