PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
(NR REF. 12-EW-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. wymagania niezbędne (formalne):

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe: prawo, administracja
 3. pozostałe wymagania określone dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych .


Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 1. bardzo dobra znajomość kodeksu cywilnego z zakresu części ogólnej oraz zobowiązań.
 2. bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania cywilnego z zakresu postępowań sądowych, egzekucji sądowej, a także zabezpieczeń wierzytelności.
 3. znajomość zagadnień dotyczących pomocy de minimis.
 4. znajomość ustawy o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej.
 5. umiejętność interpretacji przepisów.
 6. umiejętność obsługi programów WORD, EXCEL.
 7. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, bądź w administracji.
 8. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1. Prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie zaległych wierzytelności Gminy Miejskiej Kraków oraz należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa, tj. przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawach udzielenia ulg, a w szczególności:

• wzywanie dłużników oraz stron postępowania do uzupełnienia braków formalnych złożonych wniosków,

• badanie przesłanek udzielenia ulgi w spłacie wierzytelności Gminy oraz Skarbu Państwa dłużnikom nieprowadzącym działalności gospodarczej,

• badanie przesłanek udzielenie pomocy de minimis przedsiębiorcom,

• obliczanie wartości udzielonej pomocy de minimis oraz przygotowywanie zaświadczeń o udzielonej pomocy,

• przygotowywanie projektów porozumień lub oświadczeń w przedmiocie udzielenia ulgi oraz ich uzasadnień,

• stały monitoring oraz badanie skuteczności i efektywności udzielonej pomocy de minimis,

• sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielonej pomocy de minimis,

• dokonywanie pomniejszenia udzielonej pomocy de minimis w przypadku niewłaściwego jej wykorzystywania przez przedsiębiorcę.

2. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora i Kierownika Referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. stanowisko : referent, podinspektor
 4. miejsce pracy: Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji,
 5. siedziba Wydziału: Kraków, ul. Powstania Warszawskiego 10,
 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000 zł do 3.500 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. brak

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 2 stycznia 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 9 stycznia 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru