PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KAMPANII INFORMACYJO-PROMOCYJNYCH MIASTA W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UMK (1 ETAT)
(NR REF. 7-KS-2019)


Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

a) wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Minimum roczne doświadczenie zawodowe (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem) w obszarze promocji, marketingu lub PR.

d) Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

e) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

b) wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o samorządzie gminnym oraz Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

b) Znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem kampanii reklamowych i działań promocyjnych oraz technik i narzędzi z zakresu marketingu miejsc (ATL, BTL).

c) Znajomość mediów (w szczególności branżowych z zakresu marketingu i promocji).

d) Ogólna wiedza o realizowanych zadaniach i strukturze Urzędu Miasta Krakowa – ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z promocją.

e) Wiedza o działaniach promocyjnych Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych przez pion promocji w Wydziale Komunikacji Społecznej.

f) Znajomość zagadnień związanych z reklamą, marketingiem, komunikacją społeczną, public relations, mediami społecznościowymi.

g) Umiejętność prowadzenia, koordynacji i zarządzania projektami promocyjnymi (kampania, przedsięwzięcia, eventy).

h) Przedstawienie projektu briefu wraz z media planem (projekt powinien dotyczyć promocji wybranej przez siebie dziedziny z zakresu działań Miasta).

i) Dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu reklamy, marketingu, komunikacji społecznej lub public relations.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

  

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Opracowanie koncepcji, koordynowanie i realizowanie kampanii promocyjnych, w tym:

a. Współpraca z agencjami reklamowymi w zakresie tworzenia koncepcji kreatywnych dla kampanii promocyjnych,

b. Współpraca z domami mediowymi w zakresie zakupu mediów i opracowywania strategii komunikacji w ramach kampanii promocyjnych,

c. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych kierowanych do mieszkańców Krakowa.

d. Wspieranie merytoryczne realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych realizowanych we wszystkich obszarach działań Miasta.

b) Koordynacja i weryfikacja realizacji działań promocyjnych wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych, w tym:

a. Konsultacja i weryfikacja rocznych i szczegółowych planów promocyjnych,

b. Konsultacja i weryfikacja brief’ów kreacyjnych do prowadzonych kampanii promocyjnych,

c. Opiniowanie koncepcji planowanych kampanii promocyjnych.

c) Współpraca przy opracowywaniu dokumentów strategicznych z zakresu promocji Miasta.

a. Planowanie działań promocyjnych Miasta poprzez wyznaczanie zadań o charakterze priorytetowym w zakresie promocji Miasta na dany rok,

b. Przygotowywanie sprawozdań do dokumentów strategicznych.

d) Inicjowanie działań o charakterze promocyjnym oraz ich organizacja bądź współorganizacja z podmiotami zewnętrznymi.

e) Aktualizacja treści stron internetowych i miejskich serwisów internetowych w zakresie działań promocyjnych Miasta.

f) Realizacja oraz współpraca w zakresie działań Public Relations ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

g) Współpraca ze spółkami miejskimi w zakresie działań Public Relations.

h) Wsparcie organizacyjno-merytoryczne działań promocyjnych partnerów zewnętrznych

i wewnętrznych mających wpływ na wizerunek Miasta.

i) Wsparcie promocyjne działań Miasta i podmiotów współpracujących z Miastem przy pomocy mediów i nośników miejskich pozostających w dyspozycji Wydziału (we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi).

j) Negocjowanie i przygotowywanie zleceń i umów z usługobiorcami zewnętrznymi, nadzór i kontrola nad ich prawidłową realizacją oraz ich rozliczanie w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

k) Sporządzanie stosownych protokołów i rozliczeń.

l) Publikowanie i aktualizowanie informacji w Intranecie UMK oraz Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z zakresem realizowanych zadań Referatu.

m) Aktualizowanie i przesyłania do Kancelarii Prezydenta informacji o uzyskanych przez Miasto Kraków nagrodach i wyróżnieniach w ramach tematyki zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji Społecznej.

n) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta, właściwego Zastępcę Prezydenta ds. Polityki Społecznej i Komunalnej oraz Dyrektora Wydziału.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko urzędnicze.

d) Miejsce pracy: Wydział Komunikacji Społecznej – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.300,- do 4.100,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 2 grudnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 10 grudnia 2019 roku o godz. 10.00 Sala Portretowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru