PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W WYDZIALE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI (1 ETAT) WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
(NR REF. 4-AU-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe: architektura, inżynieria lądowa, inżynieria wodna, inżynieria środowiska lub gospodarka przestrzenna,
 4. minimum 3 lata stażu pracy w jednostkach administracji publicznej,

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy prawo budowlane,

b) znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

c) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

d) znajomość przepisów wykonawczych oraz przepisów odrębnych w odniesieniu do pozwoleń na budowę przepisów odrębnych w zakresie działania Wydziału,

e) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej i architektonicznej (rozpoznawanie i znajomość dokumentów, sposób dokonywania analizy, kojarzenia faktów, wyciągania wniosków, logiczne myślenie – analiza i synteza),

f) umiejętność interpretacji przepisów wykonawczych w zakresie działania Wydziału, rozumienie treści przepisów,

g) odporność na stres, umiejętność komunikacji interpersonalnej – rozmowy z trudnym klientem, samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,

h) doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektoniczno-budowlanego – minimum 6 miesięcy,

i) doświadczenie zawodowe w pracy w administracji architektoniczno-budowlanej – minimum 1 rok.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,

b) sporządzanie projektów decyzji:

- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

- o pozwoleniu na budowę,

- o pozwoleniu na rozbiórkę,

- o niezbędności wejścia na sąsiedni teren, do sąsiedniego budynku lub lokalu w związku

z prowadzeniem robót budowlanych,

- o przeniesieniu pozwolenia na budowę,

- o zmianie decyzji pozwolenia na budowę,

c) sporządzanie projektów postanowień w sprawach udzielania bądź odmawiania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,

d) sporządzanie projektów wystąpień do Ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od tych przepisów,

e) sporządzanie projektów postanowień nakładających na przedstawiających projekty architektoniczno – budowlane obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości,

f) sporządzanie projektów postanowień o zawieszeniu postępowań w sprawach należących do kompetencji Referatu,

g) sporządzanie projektów postanowień o wznowieniu postępowania w sprawach należących do kompetencji Referatu,

h) sporządzanie projektów postanowień o zatwierdzeniu ugody w sprawach należących do kompetencji Referatu,

i) sporządzanie projektów postanowień o sprostowaniu oczywistej omyłki w sprawach należących do kompetencji Referatu,

j) sporządzanie projektów postanowień o wyjaśnieniu wątpliwości treści decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu,

k) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału, jego Zastępcę oraz Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : Inspektor,

d) miejsce pracy: Wydział Architektury i Urbanistyki,

e) siedziba Wydziału: Kraków, ul. Mogilska 41,

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.500 zł do 4.200 zł złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą

z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) możliwość pracy w terenie,

b) dyspozycyjność.

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 18 listopada 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 21 listopada 2019 roku o godz. 9.30 w Sali Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru