PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WYWŁASZCZEŃ I ODSZKODOWAŃ ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (1 ETAT)
(NR REF. 23-GS-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: prawo, administracja, geodezja, ekonomia (z zakresu gospodarowania nieruchomościami).

c) Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, kancelariach prawnych, biurach obsługujących prace geodezyjne i prowadzących działalność z zakresu obrotu nieruchomościami.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi

w szczególności w zakresie: DZIAŁ I Przepisy ogólne, DZIAŁ III Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości, DZIAŁ IV Wycena nieruchomości.

b) Znajomość kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnej, prawa rzeczowego i zobowiązań.

c) Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

d) Znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

e) Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie.

Umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska.

f) Ukończone studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości.

g) Orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające możliwości wykonywania czynności na danym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących wywłaszczeń, odszkodowań, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, czasowego zajęcia nieruchomości oraz wznowień postępowań zakończonych ostatecznymi decyzjami dotyczących nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

b) Prowadzenie rozpraw administracyjnych w sprawach o wywłaszczenie, ograniczenie sposobu korzystania nieruchomości, o odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, linie kolejowe, o odszkodowanie za działki wydzielone decyzją o podziale nieruchomości i odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz wizji w terenie.

c) Uczestnictwo w negocjacjach z właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia wysokości odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne w trybie cywilnoprawnym.

d) Reprezentowanie Gminy Miejskiej Kraków w postępowaniach administracyjnych toczących się przed właściwymi organami I i II instancji w sprawach z zakresu wywłaszczania nieruchomości, odszkodowań za przejęte i wywłaszczone nieruchomości; oraz przygotowanie dokumentacji, celem dokonania wypłaty odszkodowań ustalonych ostatecznymi decyzjami.

e) Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

f) Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

g) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału oraz Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent, Podinspektor, Inspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Skarbu Miasta – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Kasprowicza 29.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: przeprowadzanie/udział w rozprawach administracyjnych/wizjach terenowych w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 17 listopada 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 26 listopada 2019 roku o godz. 10.00 Sala Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru