PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W WYDZIALE FINANSOWYM UMK (4 etaty)
(NR REF. 6-FK-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: finanse i rachunkowość).

c) Doświadczenie zawodowe: minimum 6 m-cy pracy w służbach finansowo-księgowych.

d) Pozostałe wymagania określone dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych: art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

a) Znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  publicznych:

  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.351),
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869),
  • ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1440 ).

b) Znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji księgowej, klasyfikacji  budżetowej:

  • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911),
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1053 z późn.zm.).

c) Znajomość przepisów dotyczących sporządzania sprawozdawczości budżetowej i w zakresie operacji finansowych:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1393),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1773).

d) Praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych, sporządzania dokumentów księgowych.

e) Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych.

f) Znajomość zasad oraz praktyczna umiejętność liczenia odsetek ustawowych oraz odsetek od zaległości podatkowych.

g) Orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub decyzja przyznająca rentę nie wykluczające pracy na danym stanowisku.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych, kwalifikowanie ich do wypłaty, udzielanie zaliczek na pokrycie wydatków związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi.

b) Dokonywanie rozliczeń publicznoprawnych oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych.

c) Przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej do zapłaty w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

d) Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

e) Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, budżetu zadaniowego, kategorii zadań.

f) Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w zakresie dochodów obsługiwanych przez Wydział Finansowy.

g) Sporządzanie sprawozdawczości w powyższym zakresie.

h) Przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów w formie i terminach przewidzianych w ustawie o rachunkowości.

  

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko : Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Finansowy UMK.

e) Siedziba Wydziału: Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3500 zł do 4000  złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku: BRAK 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 11 listopada 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 15 listopada 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru