PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ DLA DZIELNIC OD I DO X W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1etat)
(NR REF. 11-EW-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. wymagania niezbędne (formalne):

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe
 3. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w obszarze związanym z dochodzeniem należności
 4. pozostałe wymagania określone dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 1. znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 4. umiejętność interpretacji ww. przepisów.
 5. znajomość zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.
 6. znajomość obsługi komputera w zakresie edytora WORD i EXCEL.
 7. doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z dochodzeniem należności.
 8. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

1. Prowadzenie działań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych stanowiących dochód budżetu Miasta Krakowa, w szczególności:

• prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania, określania i pobierania oraz innych należności, także wynikających wprost z przepisów prawa,

przy zastosowaniu wszystkich środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o postepowaniu egzekucyjnym w administracji za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości,

• stosowanie środków egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczącym należności pieniężnych, wymienionych w art. 1a pkt 12 a) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z wyjątkiem egzekucji

z nieruchomości,

• pozyskiwanie informacji o majątku, źródłach dochodu, miejscach zamieszkania/siedzibie, prowadzeniu działalności zobowiązanych, w celu ukierunkowania egzekucji

• przygotowywanie pism do uczestników postępowania egzekucyjnego, organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych, także innych podmiotów, z żądaniem udzielenia informacji

i wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji

• wydawanie postanowień w przypadkach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w toku prowadzonego postępowania

• kwalifikowanie spraw do umorzenia postępowania egzekucyjnego

• przygotowanie akt egzekucyjnych i wysyłanie ich do Naczelników Urzędów Skarbowych, wg właściwości miejscowej.

• współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej.

• analizowanie skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych i podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zaległości

2. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Wydziału, Zastępcę Dyrektora Wydziału, Kierownika Referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. stanowisko : młodszy referent, referent, podinspektor
 4. miejsce pracy: Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji,
 5. siedziba Wydziału: Kraków, ul. Powstania Warszawskiego 10,
 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.000 zł do 3.500 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. możliwość pracy w terenie

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 24 października 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 29 października 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru