PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. KONTROLI POSTĘPOWAŃ I EGZEKUCJI OBOWIĄZKÓW NIEPIENIĘŻNYCH W WYDZIALE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI (1 etat)
(NR REF. 10-EW-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. wymagania niezbędne (formalne):

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe: prawo
 3. pozostałe wymagania określone dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych .

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 1. Znajomość ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dział III).
 4. Umiejętność interpretacji ww. przepisów.
 5. Znajomość zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.
 6. Znajomość obsługi komputera w zakresie edytora WORD i EXCEL.
 7. Doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z dochodzeniem należności.
 8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

1. Prowadzenie orzecznictwa w sprawach prowadzonych postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji należności pieniężnych i obowiązków o charakterze niepieniężnym, w szczególności;

 1. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w przedmiocie zgłaszanych przez zobowiązanych, skarg, zarzutów, zwolnień z egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego lub wyłączeń spod egzekucji określonych składników majątkowych stanowiących własność osób nie będących zobowiązanym i innych wniosków do prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz zażaleń, odpowiadanie na wnioski i inne pisma w przewidzianej przez prawo formie i treści oraz terminach,
 2. przygotowywanie projektów postanowień w sprawie kosztów egzekucyjnych oraz o nałożeniu kar pieniężnych z tytułu odpowiedzialności porządkowej określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 3. wystawianie tytułów wykonawczych w przypadkach należnych kosztów egzekucyjnych oraz kar pieniężnych nakładanych przez organ egzekucyjny w związku prowadzoną egzekucją,
 4. prowadzenie w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa działań związanych z egzekucją administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym, stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych w art. 1a pkt.12 lit. b w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczących obowiązku o charakterze niepieniężnym.

2. Prowadzenie postępowań i wydawanie rozstrzygnięć z zakresu udzielania ulg w spłacie kosztów postępowania egzekucyjnego na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz administracyjnych kar pieniężnych na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.

 

3. Analiza akt oraz przygotowywanie projektów dokumentów w sprawach zawiłych, wymagających interpretacji przepisów prawa oraz współpraca w tym zakresie z Zespołem Radców Prawnych.

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. stanowisko : referent, podinspektor, inspektor
 4. miejsce pracy: Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji,
 5. siedziba Wydziału: Kraków, ul. Powstania Warszawskiego 10,
 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200 zł do 4.000 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

  

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. możliwość pracy w terenie

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 21 października 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 24 października 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru