PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (5 ETATÓW)
(NR REF. 12-IT-2019)


 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1.Wymagania niezbędne (formalne)

a) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

b) Osoba będąca obywatelem polskim a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

*zgodnie z art. 11 ust.3 ustawy

Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca współpracę z przełożonymi, współpracownikami i użytkownikami systemu informatycznego.

c) Wykształcenie:

• wyższe: Informatyka lub Nauki Fizyczne lub Matematyka lub Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika lub Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

lub

• wyższe z doświadczeniem zawodowym: min. 2 lata w charakterze informatyka potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość języka SQL.

b) Znajomość BPMN/UML.

c) Wiedza na temat REST, SOAP oraz znajomość podstawowych zagadnień związanych z inżynierią wymagań.

d) Bardzo dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji: Word, Excel, MS Project, poczty elektronicznej i Internetu.

e) Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

f) Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001:2007).

g) Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

h) Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, nastawienie na rozwój.

i) Doświadczenie w zakresie zbierania i analizy wymagań biznesowych aplikacji i interfejsów integracyjnych oraz projektowania systemów informatycznych.

j) Doświadczenie w zakresie udziału w projektach związanych z wdrażaniem i integracją systemów informatycznych.

k) Doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji analityczno-projektowej lub technicznej.

l) Doświadczenie w zakresie przetwarzania danych i w pracy z bazami danych (ORACLE, MySQL, MSSQL, PostgreSQL).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Nadzór nad przepływem danych w ramach systemu informatycznego oraz prowadzenie ewidencji interfejsów wymiany danych pomiędzy systemem informatycznym UMK i systemami zewnętrznymi.

b) Zbieranie i analiza wymagań biznesowych oraz technicznych związanych z budową i rozwojem systemów, aplikacji i rozwiązań IT.

c) Udział w planowaniu kierunków rozwoju systemu informatycznego, zmian architektonicznych i technologicznych.

d) Koordynacja lub udział we wdrażaniu nowych aplikacji i modułów integrujących aplikacje w Urzędzie Miasta Krakowa.

e) Przygotowywanie, prowadzenie dokumentacji oraz udział w procedowaniu zamówień publicznych – we współpracy z pozostałymi komórkami merytorycznymi Wydziału w zakresie realizowanych zadań.

f) Przygotowywanie standardów oraz norm technicznych i jakościowych dla aplikacji.

g) Współpraca z innymi Użytkownikami systemu informatycznego SI UMK.

h) Współpraca z komórkami organizacyjnymi UMK, Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi oraz firmami zewnętrznymi w zakresie rozwoju systemu informatycznego UMK.

i) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

4.Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Podinspektor lub Inspektor lub Główny Specjalista w zależności od posiadanego branżowego doświadczenia zawodowego i ogólnego stażu pracy.

d) Miejsce pracy: Wydział Informatyki– Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.500,- do 5.200,- złotych brutto w zależności od zajmowanego stanowiska oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Dyspozycyjność - tak jeśli zajdzie taka potrzeba.

b) Inne: praca zazwyczaj siedząca przed komputerem i przy telefonie, udział w spotkaniach w różnych lokalizacjach UMK, możliwość szkoleń.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 20 października 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 25 października 2019 roku o godz. 8.00 Sala Konferencyjna Wydziału Informatyki III piętro, ul. Basztowa 20 (wejście od ul. Zacisze 2 ) w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru