PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SPRAWOZDAWCZOŚCI I ANALIZ BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK (3 ETATY)
(NR REF. 3-BM-2019)


 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: ekonomiczne.

c) Minimum 6 miesięcy doświadczenia w służbach finansowo-księgowych.

d) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, w tym w szczególności:

a. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 869 z późn. zm.),

b. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1393),

c. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014, poz. 1773),

d. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351),

e. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 poz. 1053 z późn.zm.),

f. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.).

b) Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych.

c) Umiejętność księgowania operacji gospodarczych w jednostce samorządu terytorialnego.

d) Znajomość struktury Urzędu Miasta Krakowa.

e) Umiejętność obsługi komputera, w szczególności znajomość obsługi standardowych aplikacji Windows (Word, Excel).

f) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Przyjmowanie sprawozdań budżetowych, w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych od jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków

i ich weryfikacja pod kątem zgodności z przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi.

b) Terminowe przygotowywanie zleceń uruchomienia środków budżetowych dla prowadzonych jednostek po dokonaniu oceny uruchomionych dotychczas środków, uwzględniając plany finansowe jednostek, aktualną płynność finansową Miasta oraz sprawdzanie ich pod względem formalno-rachunkowym.

c) Bieżąca współpraca z głównymi księgowymi jednostek budżetowych w zakresie składanej sprawozdawczości i informacji.

d) Analiza przedkładanych przez poszczególne jednostki sprawozdań i informacji, zbiorcze zestawianie informacji i sprawozdań, stały monitoring realizacji budżetu przez jednostki, bieżące informowanie o ewentualnych zakłóceniach w realizacji budżetu.

e) Przygotowywanie zbiorczych informacji miesięcznych o wykonaniu dochodów

i wydatków.

f) Sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganych terminach zbiorczych sprawozdań.

g) Przyjmowanie i weryfikacja materiałów niezbędnych do sporządzenia bilansu skonsolidowanego, sporządzanie wymaganych zbiorczych zestawień.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent / Podinspektor

d) Miejsce pracy: Wydział Budżetu Miasta – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200 zł do 4.000 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 13 października 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 21 października 2019 roku o godz. 08.00 w Sali Portretowej, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru